Stabiliteit en investeringen in de toekomst (10-10-2019)

Dit item is verlopen op 28-11-2019.
Afbeelding van het voorblad van de programmabegroting 2020

Het college presenteert een structureel sluitend meerjarenperspectief en zet in op het investeren in herinrichtingsprojecten, het op peil houden van zorg en voorzieningen, duurzaamheid, programma invoering Omgevingswet, onderwijshuisvesting, klimaatadaptatie en digitalisering. Deze eerste programmabegroting van het nieuwe college is een uitwerking van de kadernota 2019 en waar mogelijk van het nieuwe coalitie akkoord “De takomst temjitte”. In de programmabegroting krijgen de plannen uit de kadernota van juli handen en voeten en zijn ze financieel vertaald naar concrete investeringen.

Wethouder Jos Boerland: “Doordat we op tijd hebben ingespeeld op de hogere kosten in de zorg, staat De Fryske Marren er financieel stabiel voor en houden we ruimte om te investeren”.

Zó zien wij De Fryske Marren

In de programmabegroting staat het thema “Zó zien wij De Fryske Marren” uit het coalitieakkoord “De takomst temjitte” centraal. Dit als paraplu voor de programma’s bestuur en organisatie, ruimte, economie, leefbaarheid en onderwijs en sociaal domein in de begroting. Per programma leggen we uit wat we willen bereiken en wat we hiervoor doen: actie en resultaat. Natuurlijk blijft het ‘financieel perspectief’ (vooruitzicht) hierbij steeds een aandachtspunt: immers ook in de toekomst willen we financieel in balans blijven en een buffer houden voor onverwachte uitgaven.

Signaal richting Rijk: meer geld nodig voor jeugdzorg

De meeste Nederlandse gemeenten hebben te maken met hoge kosten in het sociaal domein en een lagere groei vanuit het gemeentefonds. Dit geldt ook voor onze gemeente, ondanks het feit dat wij in 2019 met verschillende maatregelen tijdig hebben ingespeeld op de hogere kosten in vooral de jeugdzorg. Hierdoor kon de zorg op peil blijven. Nog steeds geven we op dit punt meer geld uit dan dat we tot nu toe van het Rijk ontvangen. Met name hebben wij meer geld nodig voor de (jeugd)zorg, willen we als gemeente ook in toekomst financieel in balans blijven. De Nederlandse gemeenten, waaronder natuurlijk ook De Fryske Marren, hebben hierover inmiddels een krachtig signaal afgegeven richting het Rijk.

Investeren in versterking van de lokale democratie en dienstverlening

We willen de lokale democratie versterken door inwoners en specifiek ook jongeren actief te blijven betrekken bij gemeentelijke thema’s. Samen met hen willen we op dit punt concrete stappen zetten. Daarnaast waarderen we eigen initiatieven van dorpen en inwoners, die aantoonbaar op draagvlak kunnen rekenen. Onze gemeente kan hierin adviseren en ondersteunen. We handhaven onze servicepunten en  blijven inzetten op verdergaande digitalisering van onze dienstverlening. Zo hebben we inmiddels ruim vijftig gemeentelijke producten gedigitaliseerd. Om onze dienstverlening voor inwoners en ondernemers verder te optimaliseren blijven we ons hierin verder ontwikkelen.

Duurzaamheid en klimaataanpassing

Een belangrijk speerpunt is duurzaamheid. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de keuzes van materialen bij onderwijshuisvesting, maar ook in de afname van het gebruik van fossiele brandstoffen. Onze gemeente werkt hier actief aan mee. Dit geldt ook voor onze verantwoordelijkheid in klimaatadaptatie. Zo realiseren we bij de (her)inrichting van wijken en kernen al een beter afwateringssysteem. Daarnaast stimuleren we biodiversiteit en zetten we actief in op het terugdringen van afvalstromen en hergebruik van grondstoffen. Verder nemen we actief deel in het proces van de veenweide- en funderingsproblematiek, samen met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Ontwikkeling belasting, leges en tarieven

Een financieel gezonde gemeente is en blijft ons uitgangspunt. In lijn met het coalitieakkoord baseren we de verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) op de inflatie- en loonontwikkeling. Door stijgende kosten bij het afvoeren van huishoudelijk afval en rioolwater verhogen we de afvalstoffen- en de rioolheffing. Per saldo stijgt de gemiddelde lastendruk in 2020 voor een eenpersoonshuishouden met  € 17,60. Een meerpersoonshuishouden betaalt gemiddeld op jaarbasis € 20,- extra belasting.

De toeristenbelasting blijft gelijk op € 1,- per overnachting. Verder gaan we uit van kostendekkende gemeentelijke leges en tarieven, zoals ook in de kadernota 2019 is afgesproken. Dit betekent voor inwoners en ondernemers dat de tarieven in 2020 stijgen voor het in behandeling nemen van bouwaanvragen. U vindt dit terug in de programmabegroting.

Planning van het financiële proces

Het petear over de begroting 2020 is gepland op woensdag 16 oktober. De besluitvorming is in de raadsvergadering van 13 november. U bent van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen.

Te downloaden: