Plannen van kadernota 2018-2 vastgesteld in de raad (22-11-2018)

Dit item is verlopen op 16-12-2018.
Illustratie kadernota 2018

Woensdagavond 21 november heeft de gemeenteraad kadernota 2018 deel 2 vastgesteld. In deze tweede fase ging het om de voorstellen voor nieuw beleid, waarin ook het coalitieakkoord een plek heeft gekregen. In fase 1 van de kadernota waren de noodzakelijke aanmeldingen al vastgesteld, zoals bijvoorbeeld jeugdzorg en onderhoud van bruggen en wegen. Ook de insteek voor de plannen in fase 2 is sober gebleven, maar geeft toch ruimte aan een aantal mooie ambities.

Wethouder Jos Boerland: “De raad heeft zorgvuldig gekozen voor speerpunten en kansen, binnen de ruimte die onze stabiele financiële situatie momenteel biedt”.

Beperkte ruimte voor nieuw beleid

In fase 2 twee van de kadernota is gekozen voor verschillende plannen met een totaalbedrag van € 316.000 (structureel) en € 1.544.000 (incidenteel). Een helder overzicht van ‘de gehonoreerde plannen door de raad’ vindt u onder dit bericht. Deze plannen worden vanaf 2019 uitgevoerd. De keuze van de raad in fase 2 is sober gebleven, dit in afwachting van de taak om de begroting weer in balans te brengen. Om die reden zijn een aantal plannen door de raad doorgeschoven naar de kadernota van 2019.

Overzicht van plannen, moties en amendementen

In de kadernota 2018 deel 2 - in te zien onderaan dit bericht - vindt u een overzicht van alle plannen, zoals die door het college waren voorgesteld. Er waren diverse moties en amendementen van de verschillende partijen in de raad: deze vindt u terug op de webcast en zijn hieronder samengevat.

Amendementen en moties

Aangenomen zijn de amendementen 1, 2 en 4; daarnaast de moties 1, 2, 3 en 8. De volledige inhoud van de moties en amendementen vind je bij de stukken op webcast of iBabs. Aangenomen zijn:  

  • Amendement 1: de kadernotapunten genoemd onder 4, 7, 16, 19 en 32 (herinrichting Geert Knolweg, opwaarderen ecologische hoofdstructuur Oudehaske, fossielvrije brandstof, evalueren visie De Fryske Marren en plan van aanpak speelvoorzieningen) worden doorgeschoven naar de kadernota voor 2019.
  • Amendement 2: de kadernotapunten 11 (uitbouwen recreatie noordzijde Tsjûkemar) en 31 (bijdrage kunstwerk Klaas Gubbels) worden niet gehonoreerd.
  • Amendement 4: aanmelding 29 (promotie Lelystad Airport) wordt niet gehonoreerd.
  • Motie 1: de zonnepanelen op daken van woningen worden niet meegeteld in de heffingswaarde van de OZB.
  • Motie 2: verzoek om de rode kantstroken (met witte stippellijn) op de Straatweg naar Follega, zo gauw mogelijk weer aan te brengen, te bekostigen vanuit bestaande budget voor onderhoud van wegen.
  • Motie 3: in gesprek gaan met de bewoners van ’t Zand (Joure) over de parkeerdruk met als doel een oplossing voor het probleem te vinden; de mogelijke oplossingen en bijbehorende kosten voor te leggen aan de raad.
  • Motie 8: voortvarend uitvoering geven aan aanmelding 25 (energietransitie) en de raad periodiek op de hoogte houden van de voortgang en resultaten.

Uitwerken bezuinigingsvoorstellen

Onderdeel van het besluit over de kadernota, is dat de uitwerking van het resultaat van rapport Cebeon naar concrete bezuinigingsvoorstellen, in juli 2019 aan de raad wordt voorgelegd, bij de behandeling van de kadernota 2019.