Kwaliteit van leven centraal in Woonvisie (01-11-2018)

Dit item is verlopen op 18-11-2018.
Afbeelding bouwen

De woonvisie gaat over onze inwoners. Hoe zij wonen, werken en recreëren in onze gemeente. En hoe dat wonen en samenleven voor iedereen in een andere levensfase op een andere manier vorm krijgt’. Samen met inwoners, ketenpartners en buurgemeenten hebben we gewerkt aan een nieuwe Woonvisie voor de periode 2019 tot 2023. Het college stelt de gemeenteraad voor om het concept open te stellen voor inspraak.

Een goede plek voor iedere inwoner

Onze ambitie is om iedere inwoner op de goede plek te kunnen laten wonen. Dat betekent dat wij meer aandacht gaan geven aan de huisvestingsopgave van bijzondere doelgroepen. We spelen ook in op een verdere afname van het wonen in verpleeghuizen en in beschermde woonvormen voor jeugdigen en licht-verstandelijk gehandicapten. Op middellange termijn gaan we meer mogelijkheden creëren voor mensen die een sociale huurwoning zoeken, het aanbod van middenhuur vergroten en koopstarters meer mogelijkheden bieden. Daarvoor zijn ook tijdelijke en flexibele woonvormen mogelijk. In de Woonvisie gaat het ook over de energietransitie en zorgtransitie. Wethouder Boerland stelt:  “met deze woonvisie geven we een breed antwoord op alle vraagstukken rond de woningmarkt in De Fryske Marren. We hebben de ambitie om positief in te spelen op de kansen die onze gemeente biedt voor jong en oud, om hier te werken en te wonen”.

Samen met inwoners en ketenpartners

Wonen is een onderwerp dat iedereen raakt. De Woonvisie is daarom opgesteld samen met inwoners, ketenpartners en buurgemeenten. Meer dan duizend inwoners vulden een enquête in. We geloven er in dat we samen met woningcorporaties, huurdersorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, ontwikkelaars, makelaars, belangenorganisaties en onze buurgemeenten deze woonvisie gestalte kunnen geven.

Concept ter inspraak na besluit gemeenteraad

Het college legt de concept visie voor aan de gemeenteraad met het verzoek om deze inspraakrijp te verklaren. Na een positief besluit van de gemeenteraad kan iedereen die dat wil reageren op de concept Woonvisie. De Woonvisie wordt behandeld in de commissie ruimte en gemeenteraad in november.