Jaarrekening 2019 door grondverkopen positiever dan verwacht (28-07-2020)

Dit item is verlopen op 20-08-2020.
Afbeelding vallende euro's

Ondanks te weinig middelen van het Rijk op meerdere onderdelen, sluit De Fryske Marren 2019 toch af met een voordelig saldo van € 1.043.000! Dat is bijna een verdubbeling van de verwachte plus uit de begroting voor 2019. Dat positieve resultaat blijkt uit de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019. Het college is blij dat ondanks de enorme uitdaging waar we voor stonden ook in 2019 een positief resultaat is behaald.

Voordelig saldo in jaarrekening

Met name eenmalige meevallers in vooral het grondbedrijf en verkopen van panden van de gemeente zorgen voor een goed resultaat.

Binnen het sociaal domein is een fors nadeel te melden door hogere kosten in verband met invoering van het Wmo-abonnementstarief. De eigen bijdrage is per 1 januari 2019 niet meer inkomensafhankelijk maar gesteld op een vast bedrag van € 17,50 per maand. Dat zorgt voor een aanzuigende werking en een sterke stijging van het aantal gebruikers. Bij de jeugdzorg hebben we op tijd ingespeeld op de verwachte tekorten en is het nadeel afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Bij de participatiewet hebben we een goed jaar gehad en is een positief resultaat het gevolg.

Ondanks dat er structureel geen extra middelen vanuit het Rijk tegenover alle uitdagingen in het sociaal domein staan, komen we door ieders inzet en door een aantal eenmalige meevallers in onze grondexploitatie en verkopen van terreinen en gebouwen op een positief resultaat.

Behandeling door gemeenteraad

Het college legt de jaarstukken aan de gemeenteraad voor. De gemeenteraad zal deze naar verwachting bespreken in zijn vergadering van 2 september.

Te downloaden: