Heropening azc Balk

Foto azc Balk

Gemeente De Fryske Marren is van plan medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) om het azc in Balk te heropenen. Wij vinden het erg belangrijk iedereen zo goed mogelijk te informeren over deze ontwikkeling.  Het COA heeft over het hele land extra opvangplaatsen nodig. Daarom heeft zij gemeente De Fryske Marren verzocht om het azc in Balk weer te openen. Het COA sloot het azc per 1 oktober. De gemeente heeft de mogelijkheid voor een heropening onderzocht en met verschillende belanghebbenden in Balk gesproken. Daarnaast ziet de gemeente het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om ruimte te bieden voor de opvang van asielzoekers. Het huidige azc in Balk is een geschikte locatie en kan nog tot uiterlijk 17 maart 2022 gebruikt worden.

 • Aanvraag vergunning azc Balk en voornemen om te gedogen ter inzage

  De Fryske Marren is van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een asielzoekerscentrum aan de Wikelerdyk 9 A in Balk (tijdelijk: tot uiterlijk 17 maart 2022).

  De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 19 april 2019 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1 en op de servicepunten Dubbelstraat 1 te Balk en Vissersburen 88 te Lemmer. Ook zijn deze te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Azc Balk 27 maart op agenda Petear gemeenteraad

  Het college van burgemeester en wethouders is van plan om medewerking te verlenen aan de realisatie van het azc in Balk en heeft ingestemd met de ontwerpvergunning. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om een ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ af te geven.

 • Start vergunningprocedure azc

  Het college van burgemeester en wethouders is van plan om medewerking te verlenen aan de realisatie van het azc in Balk en heeft ingestemd met de ontwerpvergunning. Het college heeft de aanvraag van het COA voor een omgevingsvergunning beoordeeld en de aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen en een goede ruimtelijke ordening.

 • Azc Balk mogelijk in april of mei weer open

  Het azc in Balk kan mogelijk in april of mei weer open. Dat werd donderdagavond duidelijk op de informatiebijeenkomst over de heropening van het azc. Het college van b en w start binnenkort de vergunningprocedure. Vooruitlopend op het besluit over de vergunning, willen burgemeester en wethouders een gedoogtraject starten. Dit doet de gemeente niet zomaar. Het college van b en w wil hiervoor een zorgvuldig procedure volgen met mogelijkheid tot inspraak.