Gaswinning

De gemeente is tegen gaswinning. In april 2015 heeft de gemeenteraad al besloten dat geen medewerking wordt verleend aan proefboringen, gaswinning en de daarbij behorende werkzaamheden. Dit standpunt blijft onveranderd. De gemeente heeft over dit onderwerp regelmatig contact met betrokken verenigingen van plaatselijk belang en voelt zich door hen gesterkt in dit standpunt.

Raadsbesluit april 2015 (agendapunt 6)

Invloed van de gemeente beperkt

Het tegenhouden van gaswinning is moeilijk. Gaswinning wordt gezien als nationaal belang en het verlenen van toestemming is dan ook een bevoegdheid van het Rijk. We zullen er wel alles doen om ons standpunt te laten weten aan het Rijk en organisaties die aan gaswinning willen gaan doen.

Voordat er daadwerkelijk gas gewonnen wordt, moeten er veel procedures doorlopen worden. Daarbij zijn ook veel verschillende overheidslagen (landelijk, provinciaal, gemeentelijk) betrokken. De gemeente heeft daarbij ook een rol, die bij elke stap in het proces verschilt. Op deze pagina lichten we de status van verschillende gaswinningsprojecten binnen onze gemeentegrenzen toe.

Aan het eind van de pagina hebben we nog een aantal interessante links naar andere websites toegevoegd waar u meer informatie kunt vinden over gaswinning in Nederland.

Vragen over gaswinning in De Fryske Marren?

Hebt u vragen over de gaswinning binnen onze gemeente? Neem dan contact met ons op.

Seismisch onderzoek (omgevingsvergunning)

(21-07-2020)

Vermilion Energy heeft in 2019 een vergunning aangevraagd voor het uitvoeren van seismisch onderzoek. De gemeente heeft deze aanvraag niet in behandeling genomen. Dat deden we onder andere omdat er voor zover ons bekend was vergunning aangevraagd werd voor locaties in de gemeente waar de grondeigenaar geen toestemming wilde geven voor dat seismisch onderzoek. Na een procedure, aangespannen door Vermilion, heeft de Raad van State de gemeente opgedragen om de vergunning van rechtswege te verlenen. Die vergunning is nu verleend en staat tot 28 augustus 2020 open voor bezwaar voor iedereen die benadeeld denkt te worden door dit besluit.

Wat is seismisch onderzoek?

Bij seismisch onderzoek worden de aardlagen in kaart gebracht via geluidsgolven, veroorzaakt door kleine explosies. Met dat onderzoek worden potentieel interessante aardlagen in beeld gebracht waar gas zou kunnen voorkomen. Met seismisch onderzoek wordt nog geen daadwerkelijk gas gevonden. Dat komt pas later bij verder onderzoek met bijvoorbeeld proefboringen.

Waar liggen de gebieden Hemelum en Lemsterland?

Vermilion heeft een zogenaamde opsporingsvergunning voor deze twee gebieden die (deels) in onze gemeente liggen. Het Rijk geeft die opsporingsvergunningen uit voor deze, vaak grote, gebieden. De naam refereert grofweg aan de ligging van het gebied. Op het kaartje hieronder kunt u zien waar de gebieden Hemelum en Lemsterland liggen. Vermilion heeft bij onze gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd voor het doen van seismisch onderzoek binnen deze gebieden binnen onze gemeentegrenzen.

Het onderzoeksgebied

Oldelamer / Tsjûkemar (instemmingsbesluit)

(20-08-2020)

Het winningsplan Oldelamer gaat over gaswinning in een groot gebied aan de oostzijde van onze gemeente in de buurt van Delfstrahuizen en het Tsjûkemar. Omdat de winning plaats zal vinden vanuit een boorlocatie bij Oldelamer heeft het winningsplan die naam gekregen.

Ontwerp instemmingsbesluit 2019

Eind 2019 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een zogenaamd ‘ontwerp instemmingsbesluit’ voor het winningsplan Oldelamer ter inzage gelegd. In het ontwerp instemmingsbesluit geeft het ministerie aan waarom zij in willen stemmen met deze gaswinning. Op dat ontwerp kon iedereen een zogenaamde zienswijze indienen. In een zienswijze geef je aan wat je van dat besluit vindt. Er zijn ruim 300 zienswijzen ingediend [pdf]. Ook wij hebben een zienswijze ingediend, omdat wij ook deze gaswinning niet zien zitten.   

Instemming augustus 2020

Het ministerie heeft in augustus 2020 ondanks de bezwaren besloten toch een instemmingsbesluit te nemen.

Kaart van het gasveld Oldelamer

Rottum (ontwerp winningsplan)

(21-07-2020)

In 2018 werd bij ons duidelijk dat er concrete plannen waren voor gaswinning in een gasveld genaamd Rottum. Dit gasveld ligt op de grens van gemeenten Heerenveen, Weststellingwerf en grotendeels in gemeente De Fryske Marren. Wij mochten als zogenaamde overlegpartner een advies geven over het winningsplan. Ons advies was om direct te stoppen met verdere besluitvorming omdat de gevolgen van gaswinning onduidelijk zijn voor onze inwoners en ondernemers.

Een volgende stap zou een ontwerp instemmingsbesluit zijn. Tot op heden (juli 2020) is die stap nog niet gezet door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Weergave van gasveld Rottum

Meer informatie over gaswinning

(21-07-2020)

Er is op internet veel informatie te vinden over gaswinning. We hebben een aantal interessante sites voor u verzameld.

Gaswinning uit kleine gasvelden

De gaswinning buiten het gasveld Groningen wordt door het ministerie gekwalificeerd als gaswinning uit kleine gasvelden. Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over het hoe en waarom van deze gaswinning.

Schade door gaswinning

In 2020 is er een landelijke commissie mijnbouwschade opgericht. Deze commissie behandelt alle schademeldingen als gevolg van mijnbouw, waaronder gaswinning.

In Fryslân is er de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân.

NLOG

Op NLOG verzamelt TNO in opdracht van het Ministerie van EZK veel informatie over de opsporing en winning van gas en geothermie in Nederland. Er is een interactieve kaart met daarop onder andere alle opsporingsvergunningen, gasvelden en boorlocaties. Daarnaast worden ook de lopende procedures gepubliceerd, voor zover die ter inzage liggen.