Centrum Balk

Foto Centrum Balk

Samen met Plaatselijk Belang Balk Vooruit maakt de gemeente zich sterk voor een aantrekkelijk centrum van Balk. Met name het gebied rondom het Haskeplein en het Treemterplein verdient daarbij onze aandacht. We willen verdere verpaupering en leegstand in dat gebied voorkomen.

De komende tijd willen we samen met Plaatselijk Belang de plannen verder uitwerken. Wij richten ons dan met name op de openbare ruimte. Plaatselijk Belang laat onderzoek doen naar de mogelijkheden om de maatschappelijke functies te bundelen.

Meer informatie

Is uw vraag niet beantwoord? Dan kunt u contact opnemen met Fiona Carpentier, projectleider namens de gemeente.

Openbare ruimte

In 2018 gaan we een deel van het centrum van Balk herinrichten. Het gaat daarbij om het gedeelte van de Meerweg, de Dubbelstraat, het Haskeplein en een deel van de Bogermanstraat. Het gedeelte bij het Treemterplein wordt pas opnieuw ingericht als duidelijk is hoe het verder gaat met de plannen rond de maatschappelijke voorzieningen in Balk.

In december 2017 is het definitief ontwerp vastgesteld door het college. Het concept heeft voor de zomer van 2017 vier weken ter inzage gelegen en er is eind mei een inloopbijeenkomst geweest. Op het concept ontwerp zijn alleen reacties ontvangen van ondernemers aan de Meerweg. Op basis van gesprekken met hen zijn er kleine aanpassingen doorgevoerd in het definitieve ontwerp. Het gaat om kleine verschuivingen in de bestrating rondom de terrassen aan de Meerweg.

Werkzaamheden voor en na het toeristische seizoen

De herinrichting van de Meerweg wordt voor Koningsdag gerealiseerd. Vanwege het toeristische seizoen en de evenementen wordt de herinrichting van de Dubbelstraat, Haskeplein en een deel van de Bogermanstraat na de Balksterweek uitgevoerd. Hierdoor kunnen de evenementen in het voorjaar doorgang vinden. In de maanden tot Koningsdag zullen de nodige kabels en leidingen in de Dubbelstraat, Haskeplein en Bogermanstraat verlegd worden. Hierdoor kan er wat hinder optreden.

Waarom moet de openbare ruimte aangepakt worden?

Door de aanleg van de Verbindingsweg (Bargebekweg) en de betere ontsluiting van Spaans Babcock wordt een groot deel van het zware verkeer uit het centrum geweerd. Het centrum kan zich hierdoor nog beter toeristisch ontwikkelen. Hiervoor is echter ook een impuls nodig voor het openbaar gebied. Zodat het aantrekkelijk is en blijft voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Een aantrekkelijk centrumgebied zal de aantrekkelijkheid van Balk voor nieuwe ondernemers en gebruikers vergroten. Dit zal een grote positieve invloed hebben op de leefbaarheid van Balk.

Onderzoek maatschappelijke voorzieningen

Plaatselijk belang Balk Vooruit heeft een onderzoek laten doen naar de toekomst van de maatschappelijke voorzieningen in het dorp.

Het onderzoek is uitgevoerd met twee belangrijke doelstellingen. De voorzieningen sterk maken voor de toekomst en het verbeteren van het centrum van Balk. De scenario’s die in het onderzoek aan bod komen variëren van het opknappen van de bestaande gebouwen tot sloop en nieuwbouw. Er is ook gekeken naar mogelijke samenwerking tussen voorzieningen. Het onderzoek heeft zich gericht op zalencentrum De Treemter, de voormalige bibliotheek, 't Haske, sporthal De Trime en de gymzaal, peuterspeelzaal ‘t Plankje, Speel-o-theek De Speelkeet en basisscholen 't Hazzeleger en St. Ludgerusschool.

Uitwerken meest kansrijke scenarios

Balk Vooruit heeft een peiling gehouden in het dorp. De uitkomst hiervan kunt u lezen op de site van Balk Vooruit. Daarbij kwamen twee scenarios naar boven als voorkeur. Scenario 1b waarbij alles nieuw wordt gebouwd op twee plekken en scenario 3a waarbij de bestaande voorzieningen worden gerenoveerd. Plaatselijke Belang heeft het rapport met begeleidende brief op 22 februari aan de wethouders Frans Veltman en Janny Schouwerwou aangeboden. Plaatselijk Belang vraagt hierin om de meest kansrijke scenario’s verder uit te werken, zodat het college en raad uiteindelijk hieruit een keuze kan maken.

Mede mogelijk gemaakt door Streekwurk

Logo Streekwurk

Streekwurk Zuidwest Fryslân is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslȃn en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslȃn en provincie Fryslân. Alle partijen werken via de Gebiedsagenda Súdwesthoeke samen aan projecten op het gebied van economie en toerisme, leefbaarheid en voorzieningen, natuur, landschap en water, duurzaamheid en het behoud van de cultuur en cultuurhistorie. We brengen mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar. Met als doel: ervoor zorgen dat de Súdwesthoeke bruisend en toekomstbestendig blijft.