Wijzigingsplan Oosterzee – Holsteinpad 5 (01-05-2019)

Het plangebied betreft het perceel Holsteinpad 5 in Oosterzee.

Laatste wijziging

April 2019

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij de huidige agrarische bestemming wordt omgezet in een woonbestemming.

Inzien

Met ingang van vrijdag 3 mei 2019 ligt gedurende 6 weken het vastgestelde wijzigingsplan Oosterzee – Holsteinpad 5 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het wijzigingsplan Oosterzee - Holsteinpad 5 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Ook bestaat de mogelijkheid om, naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding 

Het wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet eerder in werking dan nadat op dit verzoek is beslist.

Vragen? 

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving via telefoonnummer 14 05 14.