Wijzigingsplan Joure - Lyts Luchtenveld te Joure (28-09-2018)

Het plangebied is gelegen binnen de kern van Joure. De betreffende locatie ligt binnen de kern van Joure in de woonwijk Blauwhof net ten zuidwesten van het centrum. Het betreft een voormalige basisschoollocatie.

Laatste wijziging

Augustus 2018

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

Het voornemen bestaat uit de realisatie van 13 grondgebonden woningen en is onderdeel van een grotere gemeentelijke nieuwbouwopgave. Een deel van de woningen wordt gebouwd als voortzetting van de  bebouwing aan de Pastorielaan. Aan de achterzijde van deze woningen is ruimte voor een tweede rij woningen, die uitkijkt op de speelweide. Als mogelijke doelgroepen worden senioren, gevorderde gezinnen en (welvarende) jonge huishoudens genoemd. Woningtypen die hierbij passen zijn luxere koopwoningen, twee-onder-een-kap en vrijstaande eengezinswoningen. Voor de locatie Lyts Luchtenveld wordt uitgegaan van een mix van vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen.

Het plangebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Joure- Zuid’, dat op 19 december 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad van Joure en onherroepelijk is geworden op 11 november 2013.

Onderhavige gronden zijn hierin bestemd als “Maatschappelijk”. Binnen het bestemmingsvlak is een bouwvlak aangeduid.

Het realiseren van grondgebonden woningen is op grond van het vigerend bestemmingsplan op deze locatie niet rechtstreeks mogelijk. In het bestemmingsplan zijn echter in artikel 31 generieke  wijzigingsregels opgenomen, om een wijziging naar een woonfunctie mogelijk te maken. Om het beoogde plan te kunnen realiseren is onderhavig wijzigingsplan opgesteld.

Inzien

Het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan

Bij de vaststelling zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • De bestemming ‘Wonen 1’ en ‘Wonen 2’ zijn aan de noordzijde van het plan met 2,00 meter verlengd. Hierdoor is aan die zijde de bestemming ‘Tuin’ met diezelfde maat kleiner geworden.
  • De bouwvlakken zijn binnen deze bestemmingen ook met 2,00 meter verlengd. De afstand tot de bestemmingsgrens is daarmee gelijk gebleven.
  • Het bouwvlak binnen de bestemming ‘Wonen 2’ is ter plaatse van het noordelijk hoekkavel opgeknipt, waarbij een afstand van 2,00 meter tot de tussenliggende perceelgrens aangehouden is. Bij het naastgelegen kavel is de afstand van de bouwvlakgrens tot de tussenliggende perceelgrens met deze wijziging 3,00 meter geworden.