Wijzigingsplan Joure – Geert Knolweg 52 (24-08-2020)

Het plangebied ligt ten zuiden van het perceel Geert Knolweg 52b te Joure.

Laatste wijziging

Juli 2020

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Aan de Geert Knolweg 52b te Joure is een LPG tankstation aanwezig. De afleverzuil bevindt zich langs de weg. Achterop het perceel bevindt zich de opslagtank met het vulpunt. Rondom het vulpunt geldt volgens het bestemmingsplan Joure Zuid (2012) nog een veiligheidscontour van 45 meter. Volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen en Regeling externe veiligheid inrichtingen geldt thans een contour met een straal van 35 meter voor het vulpunt. De actuele veiligheidscontour van 35 meter kan worden vastgelegd via de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid..

Inzien

Met ingang van 31 augustus 2020 ligt gedurende 6  weken het ontwerpwijzigingsplan ‘Joure-Geert Knolweg 52’ in het kader van de vaststellingsprocedure voor iedereen  ter inzage.

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het ontwerpwijzigingsplan Joure - Geert Knolweg 52 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpwijzigingsplan Joure - Geert Knolweg 52
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling
U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Burgemeester en wethouders nemen een besluit over de vaststelling van het wijzigingsplan, waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van team ruimtelijke ontwikkeling (RO) via telefoonnummer 14 05 14.