Wijzigingsplan Balk – Op ‘e Golfbaan (01-05-2020)

Het plangebied van dit wijzigingsplan betreft het meest noordwestelijk gelegen perceel aan de Westerbuorren in Balk. Dit ligt op de voormalige golfbaan.

Laatste wijziging

Maart 2020

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het wijzigingsplan beoogt op de kopkavel aan de Westerbuorren in Balk, op de voormalige golfbaan, twee vrijstaande woningen te realiseren. Op basis van het geldende bestemmingsplan Balk - Noord is dit echter niet mogelijk. Om de twee vrijstaande woningen te realiseren, is een bestemmingswijziging noodzakelijk.

De gewenste situatie kan mogelijk worden gemaakt door gebruik te maken van een wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in het geldende bestemmingsplan. Om hier toepassing aan te geven is dit wijzigingsplan opgesteld.

Inzien

Met ingang van vrijdag 1 mei 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerpwijzigingsplan Balk – Op ‘e Golfbaan met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure.

De servicepunten in Balk en Lemmer zijn gesloten in verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

U kunt het wijzigingsplan Balk - Op 'e Golfbaan tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpwijzigingsplan Balk – Op ‘e Golfbaan
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.