Wijzigingsplan 5 woningen in Delfstrahuizen (16-01-2019)

Het plangebied betreft het uitbreidingsplan Delfstrahuizen – West ten westen van de Marwei en ten noorden van de Pier Christiaansleat en ingeklemd tussen Delfstrahuizen en de Tsjûkemar.

Laatste wijziging

December 2018

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij er vijf extra woningen mogelijk worden gemaakt binnen het uitbreidingsplan Delfstrahuizen – West.

Inzien

Met ingang van vrijdag 18 januari 2019 ligt gedurende 6 weken het ontwerp-wijzigingsplan 5 woningen in Delfstrahuizen met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het ontwerp-wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het ontwerp-wijzigingsplan 5 woningen in Delfstrahuizen inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden een zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan burgemeester en wethouders  van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerp wijzigingsplan 5 woningen in Delfstrahuizen
  • waarom u een inspraakreactie indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties  wordt een verslag gemaakt.

Aan de hand van de overleg- en inspraakresultaten wordt door burgemeester en wethouders een besluit genomen over het gereed maken van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp welstandsontwikkelcriteria voor de  vaststellingsprocedure met  zienswijzenmogelijkheid bij de gemeenteraad. Deze procedure wordt later apart bekendgemaakt.