Weigering omgevingsvergunning Lemmer - De Polle 15 en 14 te Lemmer (05-07-2018)

Wij zijn van plan een omgevingsvergunning te weigeren voor het verbouwen en gebruiken van het bedrijfspand en de gronden op de percelen Polle 15 en 14 te Lemmer voor een supermarkt. Het besluit wordt voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Laatste wijziging

Juni 2018

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het betreft een vergunningaanvraag voor het verbouwen van het bedrijfspand tot supermarkt op de locatie plaatselijk bekend De Polle 15 te Lemmer en het gebouw en de gronden op de percelen De Polle 15 en 14 voor dit gebruik aan te wenden.

Inzien

De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ontwerpweigering verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 6 juli 2018 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1 en op de servicepunten Dubbelstraat 1 te Balk en Vissersburen 88 te Lemmer.

U kunt de geweigerde ontwerpomgevingsvergunning tevens inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende genoemde termijn kan een ieder tegen zowel het ontwerpbesluit als de ontwerpweigering verklaring van geen bedenkingen een zienswijze kenbaar maken.

Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Digitaal indienen is ook mogelijk: info@defryskemarren.nl (onder vermelding van het kenmerk).

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.