Bestemmingsplan Wâldwei 3 & Wâldwei 5, Elahuizen (21-02-2019)

Het plangebied betreft de percelen Wâldwei 3 en Wâldwei 5 in Elahuizen. Deze percelen liggen aan de Wâldwei tussen Oudega en Elahuizen, ten zuiden van De Fluessen.

Laatste wijziging

Februari 2019

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Op het perceel Wâldwei 3 is een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig. De bebouwing op het perceel bestaat uit een karakteristieke Fryske stelpboerderij en een oorspronkelijke wagenberging. Op een afstand van circa 160 meter staat op het perceel Wâldwei 5 een ligboxenstal die vroeger onderdeel was van het agrarisch bedrijf. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd en de karakteristieke stelpboerderij op het perceel Wâldwei 3 is verkocht. De nieuwe eigenaar wil de bestemming van de boerderij omzetten naar een woonbestemming. Een deel van de boerderij zal worden gebruikt voor Bed & Breakfast en een deel van de deel (oude schuur) zal in combinatie met een deel van de tuin worden ingericht als ‘tearoom’.

Inzien

Met ingang van vrijdag 22 februari 2019 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Wâldwei 3 & Wâldwei 5, Elahuizen met de bijbehorende stukken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het ontwerpbestemmingsplan Wâldwei 3 en Wâldwei 5, Elahuizen inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Wâldwei 3 & Wâldwei 5, Elahuizen
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving (VVH) via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.