Bestemmingsplan Sloten – Lange Jerden 2 (17-09-2020)

Het plangebied betreft het perceel Lange Jerden 2 in Sloten.

Laatste wijziging

Augustus 2020

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Ten noorden van de kern Sloten ligt het solitair gelegen perceel Lange Jerden 2. Op het perceel was voorheen een agrarisch bedrijf gevestigd. De bedrijfsvoering is inmiddels beëindigd. Het initiatief is opgevat om het perceel een nieuwe recreatieve functie te geven.

Inzien

Met ingang van vrijdag 25 september 2020 tot en met donderdag 5 november 2020 ligt het vastgestelde bestemmingsplan Sloten – Lange Jerden 2 met de bijbehorende stukken ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het bestemmingsplan Sloten - Lange Jerden 2 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.