Bestemmingsplan Plattedijk 32 te Lemmer (15-07-2020)

Het plangebied betreft het perceel Plattedijk 32 te Lemmer.

Laatste wijziging

Juni 2020

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een vergroting van de woonbestemming voor het perceel Jetze Veldstraweg 87 Ouwster-Nijega.

Inzien

Met ingang van vrijdag 17 juli 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Plattedijk 32 te Lemmer met de bijbehorende stukken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Plattedijk 32 te Lemmer inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk
Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Plattedijk 32, Lemmer
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling
U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling  Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.