Bestemmingsplan Partiële Herziening Joure Kom (02-07-2020)

Op 29 juni 2016 is het bestemmingsplan Joure Kom vastgesteld. Dit bestemmingsplan vormde een actualisatie van de daarvoor geldende bestemmingsplannen en de beheersverordening. Deze partiële herziening heeft betrekking op dit plan en heeft tot doel om enkele wijzigingen hierin aan te brengen.

Laatste wijziging

Juni 2020

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

In enkele bestemmingen  van het bestemmingsplan Joure Kom is het bestaande aantal woningen niet duidelijk gerelateerd aan het bestaande aantal. Met de partiële herziening wordt beoogd alleen de vergunde woningen vast te leggen en het realiseren van nieuwe woningen te koppelen aan een afwijkingsregeling die met name toegepast kan worden als het woonplan daartoe ruimte biedt.

Verder wordt met deze partiele herziening de aanleggelegenheid in de bestemming Water duidelijk geregeld zodat onderscheid kan worden gemaakt tussen de verhuurde ligplaatsen en de passantenplaatsen.

Daarnaast zijn enkele up-dates verwerkt in de partiële herziening.

Inzien

Met ingang van 8 juli 2020 ligt gedurende 6  weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële Herziening Joure Kom’ , in het kader van de vaststellingsprocedure als bedoeld in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, voor iedereen ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening Joure Kom inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze hierover  indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Joure Partiële Herziening Joure Kom
  • waarom u een inspraakreactie indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.