Bestemmingsplan Oudehaske - Kulturhûs (27-11-2013)

Het plangebied ligt in de oksel van de Julianastraat en De Vervening. Het plangebied ligt ingeklemd tussen de basisschool It Haskerplak, het Groene Kruisgebouw en de woningen aan de Jousterweg. In het plangebied is een sportzaal en een kinderdagverblijf aanwezig. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan een groenstrook. Aan de overzijde van de Julianastraat zijn woningen aanwezig die uit twee perioden dateren. De woningen van twee bouwlagen met een kap dateren uit eind 50-er jaren.

Laatste wijziging

November 2013

Status

Vastgesteld

Wijzigingen

Vertegenwoordigers uit Oudehaske, de gemeente Skarsterlân en Accolade werken gezamenlijk aan de planontwikkeling van het Kulturhûs1 in Oudehaske. Op 4 april 2012 hebben de participanten, de gemeente en woningstichting Accolade een ‘deelnameovereenkomst’ ondertekend. Het plan betreft een multifunctionele accommodatie waarin de volgende functies worden voorzien: dorpshuisdeel, huisarts, thuiszorg, fysiotherapie, logopedist, diëtist, peuterspeelzaal, kinderdagopvang, bibliotheek en een multifunctionele sportzaal. Het gebouw vormt door de bundeling van deze functies een belangrijk onderdeel van de sociale structuur in Oudehaske. Accolade ontwikkelt het plan, realiseert de nieuwbouw en verhuurt het gebouw vervolgens aan de beheersstichting Kulturhûs Oudehaske. Het plan voor het Kulturhûs voldoet niet aan de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan. Daarom moet het bestemmingsplanbeleid worden herzien. Het onderhavige bestemmingsplan voorziet hierin.

Gewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan Oudehaske – Kulturhûs is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Een ingediende zienswijze heeft aanleiding gegeven tot wijzigingen in het bestemmingsplan. De wijzigingen die zijn doorgevoerd betreffen het opnemen van voorwaardelijke verplichtingen binnen de bestemming “Maatschappelijk”. Hiermee wordt geregeld dat het gebruik van de gebouwen en gronden overeenkomstig de bestemming alleen dan planologisch is toegestaan indien:

  •  hoogopgaande beplanting met een hoogte van minimaal 2 meter op minimaal 2 meter vanaf de grens van het bestemmingsvlak ter hoogte van de Jousterweg 122, 124, 126 en 128 wordt aangelegd en in stand wordt gehouden;
  • over een breedte van minimaal 2 meter lage beplanting vanaf de grens van het bestemmingsvlak ter hoogte van de Jousterweg 122, 124, 126 en 128 wordt aangelegd en in stand wordt gehouden.
  • het materiaalgebruik van de ramen zodanig moet zijn dat een goed woon- en leefklimaat ter hoogte van de Jousterweg 122, 124, 126 en 128 wordt gegarandeerd.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan en raadsbesluit ter vaststelling van het bestemmingsplan liggen met ingang van 10 januari 2014 voor een ieder 6 weken ter inzage op het gemeentehuis, Herema State 1 te Joure en op de servicekantoren in Balk, Dubbelstraat 1 en Lemmer, Vissersburen 88 gedurende de openingstijden. U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Oudehaske - Kulturhûs inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een ieder als het gaat om de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.