Bestemmingsplan Oudega 2016 (11-10-2017)

Het plangebied heeft betrekking op het dorp Oudega, met uitzondering van de gronden deel uitmakend van het bestemmingsplan “Oudega – Uitbreiding” en met inbegrip van het agrarisch perceel waar jaarlijks het Bokkepop festival wordt gehouden.

Laatste wijziging

Oktober 2017

Status

Vastgesteld

Inhoud

Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter. Dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Het uitgangspunt is dat de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd en dat waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Het dorp is daarvoor geïnventariseerd, zodat de meest actuele situatie in beeld is voor het leggen van de meest passende bestemmingen. Ook is rekening gehouden met recent beleid en regelgeving.

Inzien

Met ingang van vrijdag 13 oktober 2017 tot en met donderdag 23 november 2017 (6 weken) ligt het raadsbesluit tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Oudega 2016 met bijbehorende stukken ter inzage. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure,
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1),
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt tevens het bestemmingsplan Oudega 2016 inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.