Bestemmingsplan Lemmer-Tramdijk Oost herziening (20-12-2018)

In 2010 is het bestemmingsplan Tramdijk Oost vastgesteld. Dit plan voorziet in 3 fasen van woningbouw, waarvan de 3e fase met een uitwerkingsplicht. De eerste fase is nagenoeg gerealiseerd.

Het plangebied van de actualisatie ligt ten noorden van de Melkweg, tussen de voormalige trambaan in het westen en de Straatweg in het oosten. De noordgrens wordt gevormd door de Wielewei. De begraafplaats, het perceel Straatweg 35 en een aan de Wielewei/Straatweg gelegen graslandperceel maken deel uit van het plangebied. Ook basisschool “de Arke” is in het plangebied gelegen. Fase 3 is niet in deze actualisatie meegenomen.

Laatste wijziging

December 2018

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie. Voor de (nagenoeg) gerealiseerde eerste fase is het planologisch kader geactualiseerd. Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd dat de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd en dat waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Ook is rekening gehouden met recent beleid en regelgeving. Voor de tweede fase die aan ongeveer 60 woningen ruimte biedt wordt een geactualiseerde verkaveling voorgesteld die flexibel is en ruimte biedt aan zowel vrijstaande-, geschakelde- en rijenwoningen.

Voor de tweede fase is een gedetailleerd beeldkwaliteitsplan opgesteld (opgenomen in bijlage 1 bij het bestemmingsplan). Dit beeldkwaliteitsplan zal met de vaststelling door de raad een wijziging van de Welstandsnota inhouden en daarmee als uitgangspunt dienen voor de begeleiding, het ontwerp en beoordeling van bouwplannen en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte.

Inzien

Met ingang van vrijdag 21 december 2018 liggen gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Lemmer-Tramdijk Oost herziening met de bijbehorende stukken waaronder het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan Tramdijk Oost-2e fase ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening, het ontwerp beeldkwaliteitsplan ligt ter inzage op grond van artikel 12a, lid 2 en 12, lid 4 van de Woningwet.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, waaronder het beeldkwaliteitsplan Tramdijk Oost-2e fase, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het bestemmingsplan Lemmer - Tramdijk Oost Herziening inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of over het beeldkwaliteitsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Lemmer-Tramdijk Oost herziening en/of ontwerp beeldkwaliteitsplan Tramdijk Oost-2e fase,
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.