Bestemmingsplan Lemmer – 12 woningen Lemstervaart (15-11-2017)

Het plangebied betreft de voormalige locatie van basisschool De Meerpaal in de wijk Lemstervaart te Lemmer. Het plangebied wordt begrensd door de volgende erfontsluitingswegen: de Schouw aan de westkant, de Aak aan de noordkant en de Schokker aan de oostkant. Direct ten zuiden van het plangebied staat de nieuw gerealiseerde multifunctionele accommodatie (MFA) De Meerpaal.

Laatste wijziging

November 2017

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het doel van het plan is om een juridisch-planologische basis te bieden voor het realiseren van 12 (huur)woningen in het plangebied.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerp de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Aan de noordwestkant van het plangebied is voor een deel van de grond met de bestemming Wonen – 3 de bestemming Groen opgenomen. Verder zijn de planregels aangevuld met een regel Groen (artikel 3).

Inzien

Met ingang van vrijdag 17 november 2017 tot en met donderdag 28 december 2017 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Lemmer – 12 woningen Lemstervaart met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen (nieuwe) beroepsgronden meer worden aangevoerd. Wij adviseren belanghebbenden in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.