Bestemmingsplan Joure - Wyldehoarne 3B (06-10-2016)

Bestemmingsplan Joure - Wyldehoarne 3B

Het plangebied ligt binnen het bestemmingsplan ‘Wyldehoarne’ (1999) en de ‘Beheersverordening Joure, Langweer, Nijehaske, Oudehaske en het Buitengebied’ (2013) . Ten westen van het plangebied ligt Wyldehoarne 2 en aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door Wyldehoarne 3a en de Oer de Feart, die het plangebied in twee deelgebieden (noord en zuid) splitst.

Laatste wijziging

September 2016

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Eind 1990 is gestart met de planvorming van de woonuitbreiding Wyldehoarne in Joure. Het bestemmingsplan Wyldehoarne maakte de realisatie van het eerste deel van de nieuwe woonwijk Wyldehoarne mogelijk. Het tweede deel van de wijk diende in verband met de beschikbare woningbouwcontingenten te wachten. Wyldehoarne 3A maakt deel uit van de derde woonbuurt in dit deel van de wijk, waarin ongeveer 60 woningen zullen verrijzen. Voor het eerste deel (Wyldehoarne 3A) is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt en een bijbehorend bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Inmiddels zijn ook daar de laatste kavels in optie uitgegeven en is de uitwerking van Wyldehoarne 3B aan de beurt. Wyldehoarne 3B zou, net zoals de voorgaande plannen grotendeels gerealiseerd kunnen worden op grond van het bestemmingsplan Wyldehoarne. Nieuwe inzichten in de wijze van bestemmen maar ook gewijzigde regelgeving (waaronder het vergunningvrij bouwen) hebben er echter toe geleid dat besloten is om net zoals voor Wyldehoarne 3A, ook voor dit deel een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Met dit bestemmingsplan wordt voorzien in een passende, actuele planologische regeling voor de ongeveer 60 te realiseren woningen in Wyldehoarne 3B.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling zijn de volgende aanpassingen en verduidelijkingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpplan:

  • De wijzigingsbevoegdheid naar kantoren is in het vastgestelde bestemmingsplan geschrapt;
  • Er vindt in afstemming met de provincie een beperkte herschikking van de woningbouwruimte tot 2020 plaats om te komen tot een volledige realisatie van de 60 woningen in het plan gebied;
  • De bouw van bergingen binnen de bestemming ‘Verkeer’ is ter plaatse van de aanduiding ‘berging’ mogelijk gemaakt en de regels zijn hierop afgestemd ;
  • In de noordelijke cluster is de bestemming ‘Wonen 2’ vervangen door ‘Wonen -3’ om een platte afdekking en het aanbrengen van ruimtelijke accenten mogelijk te maken en is de bestemming Wonen – 3 aan de regels toegevoegd;
  • In de artikelen 7.4.a en 8.4.a. zijn de woorden ; ‘het bestaande aantal’  vervangen door:  ‘genoemd in artikel 7.2.1.d. resp. artikel 8.2.1.d.’;
  • In de artikelen 7.2.1.d en 8.2.1.d. is ‘en Wonen- 3’ toegevoegd;
  • Aan de artikelen 7.5 en 8.5 (Afwijken van de gebruiksregels) is toegevoegd: ‘en mits een uitbreiding van het aantal woningen in overeenstemming is met een actueel woon plan waarmee gedeputeerde staten hebben ingestemd’.

Inzien

Met ingang van 17 oktober 2016 ligt gedurende 6 weken het op 28 september 2016 door de gemeenteraad van de Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Joure – Wyldehoarne 3B met het bijbehorende raadsbesluit ter inzage.

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Joure - Wyldehoarne 3B inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure, het servicepunt Balk (Dubbelstraat 1) en het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.