Bestemmingsplan Joure - Woudfennen 3 (24-07-2018)

Het plangebied omvat het bestaande plangebied van dit gedeelte van het bedrijvenpark Woudfennen ten zuidwesten van Joure en is ter actualisatie van het bestemmingsplan Woudfennen III (2007).  

Laatste wijziging

Juni 2018

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan is een actualisatiebestemmingsplan en heeft een overwegend conserverend karakter. Dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen ten opzichte van het oude bestemmingsplan. Verder is het uitgangspunt dat de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd en dat daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische mogelijkheden. Het plangebied is daarvoor geïnventariseerd zodat de meest actuele situatie in beeld is voor het leggen van de bestemmingen. Rekening is gehouden met recent beleid en regelgeving.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • Artikel 3.4. onder c. is als volgt aangepast: ‘het bepaalde in lid 3.2.1. onder e en toestaan dat een kantoor een bedrijfsvloeroppervlakte krijgt van meer dan 1.200 m2 vloeroppervlakte krijgt, mits dit kantoor naar aard en schaal past bij Joure’;
  • De begrenzing van het plangebied is op de verbeelding beperkt aangepast, namelijk bij de Pasteurweg aansluitend op de minirotonde in die zin dat de aansluitende bestemming ‘Verkeer’ is toegekend en een strook grond aansluitend op het bedrijvenpark Woudfennen II waaraan de aansluitende bestemming ‘Groen’ is toegekend.

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Woudfennen III  - 2017 ‘die als bijlage aan het vastgestelde bestemmingsplan is toegevoegd.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Joure - Woudfennen 3 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.