Bestemmingsplan Joure – Sluisdijk (14-07-2016)

Het plangebied van dit bestemmingsplan is geprojecteerd aan de Sluisdijk 30 te Joure en een deel van de groenzone die hierop aansluit. Het betreft het terrein van het voormalig zorgcentrum Vegelinshof.

Laatste wijziging

Juni 2016

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Ten noorden van het centrum van Joure ligt het terrein van het voormalig zorgcentrum Vegelinshof aan de Sluisdijk. Zorggroep Hof en Hiem is van plan om op deze locatie een nieuw woon- en zorgcomplex te realiseren. Hierin worden een woonzorgafdeling, kantoren voor thuiszorgorganisaties, apotheek, medische praktijkruimten, een wijkcentrum en 20 appartementen voorgesteld.

De ontwikkeling is op verschillende punten in strijd met het bestemmingsplan. Daarom is voor het perceel dit bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader, waarbinnen de gewenste invulling mogelijk is.

Welstandscriteria

Voor de ontwikkeling van het plangebied zijn welstandscriteria opgesteld. Deze welstandscriteria gaan in op de gewenste kwaliteit en situering van de te realiseren bebouwing. Deze welstandscriteria zijn tegelijk met het bestemmingsplan vastgesteld en maken nu  deel uit van de Welstandsnota van de gemeente.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 15 juli 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan Joure - Sluisdijk inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken kunt u ook inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Op het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen (nieuwe) beroepsgronden meer worden aangevoerd. Wij adviseren belanghebbenden in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Tegen het besluit tot het vaststellen van de wijziging van de welstandsnota staat geen beroep open. De wijziging van de welstandsnota treedt in werking op de dag volgende op die van deze bekendmaking.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.