Bestemmingsplan Joure – Partiële Herziening Joure Wyldehoarne 3B (21-07-2020)

Het gaat om een locatie voor 10 kavels aan De Wilster in het gebied Wyldehoarne 3B te Joure.

Laatste wijziging

Juni 2020

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Door de gewijzigde kavelindeling is het nodig om het bestemmingsplan Joure-Wyldehoarne 3B partiëel te wijzigen. De locatie voor de voordeur wordt verplaatst naar de straatzijde, de te bouwen woningen zijn alleen te bereiken vanaf deze zijde. Het bouwvlak wordt naar de straatzijde verplaatst en de strook groen wordt toegevoegd aan de kavels.

Inzien

Met ingang van 24 juli 2020 ligt gedurende 6  weken het ontwerpbestemmingsplan Joure  – Partiële Herziening Joure – Wyldehoarne 3B in het kader van de vaststellingsprocedure als bedoeld in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, voor iedereen  ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Joure - Partiële Herziening Joure Wyldehoarne 3B inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze hierover  indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Joure – Wyldehoarne 3B;
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  •  uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan , waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling  Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.