Bestemmingsplan Joure - Oer de Feart 2017 (14-06-2018)

Het plangebied omvat de woningen aan de Oer de Feart 170 t/m 188 (even nrs.).

Laatste wijziging

Mei 2018

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan is ter actualisatie van het bestemmingsplan Joure Oer de Feart (2007) en heeft een overwegend conserverend karakter. Dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Het uitgangspunt is dat de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd en dat wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Verder is rekening gehouden met actueel beleid en regelgeving.

Inzien

Met ingang van 14 juni 2018 ligt gedurende 6 weken het op 30 mei 2018 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Joure – Oer de Feart  2017 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Joure - Oer de Feart 2017 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn.

Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.