Bestemmingsplan Joure - Kom (18-07-2016)

Bestemmingsplan Joure - Kom

De plangrens van het ontwerpbestemmingsplan Joure-Kom valt grotendeels samen met het centrumgebied van Joure, het gebied van en rond de Midstraat. De begrenzing sluit aan op de begrenzing van de omliggende bestemmingsplannen. De ligging van het plangebied is weergegeven in bijgaande figuur.

Laatste wijziging

Juni 2016

Status

Vastgesteld

Inhoud

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van de bestaande en de verouderde bestemmingsplannen en heeft in beginsel een conserverend karakter. Het plan kent verschillende flexibiliteitsbepalingen waardoor beperkt ruimte kan worden geboden aan nieuwe ontwikkelingen. Als basis van het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de bestaande bestemmingen, die vervolgens op basis van nieuwe standaarden, ontwikkelingen en wetgeving worden geactualiseerd. De systematiek en inrichting van de bestemmingen is afgestemd op de actuele bestemmingsplannen binnen de gemeente. Daar waar zich de afgelopen periode ontwikkelingen hebben voorgedaan, worden deze meegenomen in het bestemmingsplan.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • De woning aan de Zijl 21 te Joure heeft een woonbestemming gekregen en de bestaande lak loods met schilders magazijn van Jachtwerf Joure, Slachtedyk 7b te Joure heeft de bestemming Bedrijf toegekend gekregen;
 • Voor het perceel Torenstraat 13 te Joure is een bestemming voor wonen  toegekend door binnen de bestemming Centrum op de verbeelding ter plaatse de van de aanduiding maximum aantal wooneenheden het getal  ‘5 ’te veranderen in ‘6’’;
 • In de plantoelichting zijn ambtshalve enkele correcties toegevoegd vanwege de uitwerking van het brandweeradvies;
 • Voor het perceel De Merk 2 te Joure is de bestemming Detailhandel opgenomen waarbij tevens wonen mogelijk is;
 • Voor het perceel De Merk 5/7 te Joure is op de verbeelding binnen de bestemming GD-1 de aanduiding ‘’zorgwoningen’’ toegevoegd en zijn de bouwregels aangevuld in die zin dat er tevens op de begane grond ten dienste van die functie gebouwd mag worden;
 • Voor het perceel Midstraat 10 te Joure (De Flecke) is binnen de bestemming Wonen-Wooncentrum tevens de aanduiding ‘kinderdagverblijf’ toegevoegd.

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar de Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Joure-Kom die als bijlage aan het vastgestelde bestemmingsplan is toegevoegd.

Inzien

Met ingang van 20 juli 2016 ligt gedurende 6 weken het op 29 juni 2016 door de gemeenteraad van de Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Joure-Kom met het bijbehorende raadsbesluit en de overige bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
 • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
 • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Tevens kunt u het geactualiseerde bestemmingsplan Joure - Kom inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
 • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.