Bestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3 (04-05-2020)

Het plangebied van het bestemmingsplan van het ontwerpbestemmingsplan ligt ten oosten van Joure direct te noorden van de A7 en sluit aan op de eerdere fasen van het bedrijventerrein De Ekers. Ten oosten van het plangebied is de weg de Flueskamp aanwezig, de gronden die beoogd zijn voor de uitbreiding van het bedrijventerrein bestaan voornamelijk uit agrarische gronden.

Laatste wijziging

Maart 2020

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een ruimtelijke juridische regeling voor de aanleg van het bedrijventerrein Joure – De Ekers 3. De voorgenomen situatie bestaat uit de realisatie van maximaal 10 hectare bedrijventerrein. 4,1 hectare wordt bij recht mogelijk gemaakt aansluitend op het bestaande bedrijventerrein, de tweede fase met 5,9 hectare is met een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingplan geregeld waarbij de agrarische bestemming grotendeels kan worden omgezet naar bedrijventerrein. De invulling van het bedrijventerrein sluit wat grondgebruik en bebouwingsmogelijkheden over het algemeen aan bij het bestaande bedrijventerrein. Aan de zijde van de A7 is sprake van een representatieve zone. Voor het plan zijn gelijktijdig welstand ontwikkelcriteria vastgesteld die als bijlage aan het bestemmingsplan zijn toegevoegd.

Inzien

Met ingang van 8 mei 2020 ligt gedurende 6 weken het op 15 april 2020 door de gemeenteraad van De Fryske Marren ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3 inclusief de vastgestelde welstand ontwikkelcriteria (wijziging welstandnota) met het bijbehorende raadsbesluit en de overige stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

Daarnaast kunt U het bestemmingsplan Joure - Bedrijventerrein De Ekers 3 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, gelijktijdig een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.