Bestemmingsplan IJsselmeer - Industriezandwinning (27-02-2018)

Het plangebied van dit bestemmingsplan is gelegen in het IJsselmeer en betreft een cirkelvormig gebied met een oppervlakte van bruto 250 hectare. De locatie ligt circa 5 kilometer ten zuiden van de kust van Gaasterland en ongeveer 7 kilometer ten westen van de Noordoostpolder.

Het betreft een initiatief van Smals IJsselmeer BV. In het IJsselmeer wordt een kunstmatig werkeiland aangelegd, waar de zandverwerking plaatsvindt. Ten behoeve van de energievoorziening wordt er een stroomkabel naar het eiland gebracht. Hiervoor is Liander de initiatiefnemer.

Laatste wijziging

Februari 2018

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het doel van het bestemmingsplan is het juridisch-planologisch mogelijk maken van de winning van industriezanden in het IJsselmeer. Aan vrijwel het gehele plangebied van 250 ha wordt hiertoe een bestemming “Water” toegekend, waarbinnen de zandwinning mogelijk is.

Het bestemmingsplan maakt uitsluitend aan de zuidwestzijde van het plangebied de aanleg van een werkeiland van circa 7 ha mogelijk. Op het werkeiland zijn een zandveredelingsinstallatie, vier opslagloodsen, een bewerkingsloods, en enkele gebouwen voor logies- en werkruimte toegestaan.

Rondom het werkeiland is een specifiek bestemde en ruim begrensde zone gereserveerd voor een landschappelijke inpassing van met name de gebouwen.

Plan-/projectMER “Industriezandwinning IJsselmeer”

Om de besluiten te kunnen nemen is er naast een bestemmingsplanherziening ook een milieueffectrapportage in de vorm van een gecombineerde plan- en projectMER opgesteld . Er is namelijk sprake van ontwikkelingen waarvoor in het kader van de Wet natuurbescherming een Passende Beoordeling moet worden opgesteld vanwege mogelijke effecten op het Natura 2000-gebied “IJsselmeer”. Bovendien is er sprake van een beoogde ontwikkeling die valt onder de categorie C4 en D29.2 van het Besluit Milieu effect rapportage.

Het doel van de m.e.r.-procedure is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming te betrekken.

Beeldkwaliteitsplan

Gelet op de specifieke kwaliteiten van het IJsselmeer, acht de gemeente De Fryske Marren de ruimtelijke verschijning van het werkeiland van groot belang. Voor de ontwikkeling van het plangebied is dan ook het  “Beeldkwaliteitsplan werkeiland IJsselmeer” opgesteld.

Het beeldkwaliteitsplan geeft richtlijnen voor de verdere uitwerking van de gebouwen, installaties en overige voorzieningen binnen het werkeiland. De hierin opgenomen beeldkwaliteitseisen vormen de beoordelingscriteria die bij de vergunningverlening, en daaraan voorafgaande welstandsbeoordeling, worden gehanteerd.

Het beeldkwaliteitsplan gaat deel uitmaken van de Welstandsnota van de gemeente De Fryske Marren.

Ontwerpbesluiten

Ten behoeve van het project zijn de volgende ontwerpbesluiten genomen:

  1. bestemmingsplan inclusief beeldkwaliteitsplan om de zandwinning juridisch/-planologisch mogelijk te maken
  2. omgevingsvergunning (bouw, milieu en natuur) ten behoeve van de zandwinning en het werkeiland met de zandverwerkingsinstallatie
  3. omgevingsvergunning (werk of werkzaamheden uitvoeren en natuur) ten behoeve van de realisatie van de elektriciteitskabel van Liander naar het werkeiland
  4. ontgrondingsvergunning voor de zandwinning
  5. watervergunning voor de zandwinning, dit betreft de volgende onderdelen:
    1. het brengen van stoffen in het IJsselmeer
    2. het gebruik maken van het IJsselmeer ten behoeve van het realiseren en in gebruik hebben van het werkeiland met opstallen
  6. watervergunning ten behoeve van de realisatie van de elektriciteitskabel van Liander, waarbij een primaire waterkering wordt gekruist.

De ontwerpbesluiten genoemd onder 1, 2 en 3 zijn genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren. De provincie Fryslân heeft ten aanzien van de natuuraspecten een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag voor het verlenen van de ontgrondingsvergunning  en de watervergunning, zoals bedoeld onder 4. en 5.

Wetterskip Fryslân is het bevoegd gezag voor het verlenen van de watervergunning voor de realisatie van de electriciteitskabel zoals bedoeld onder 6. Rijkswaterstaat adviseert Wetterskip Fryslân over het kabeltracé in het IJsselmeer.

Coördinatie

Op verzoek van Smals IJsselmeer BV wordt de besluitvorming op basis van de ontgrondingenwet door Rijkswaterstaat gecoördineerd (besluit van 27 april 2011). Daarnaast heeft de gemeenteraad van De Fryske Marren op 27 januari 2016 besloten om toepassing te geven aan artikel 3:30 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening. Over de coördinatie kan geen zienswijze worden ingediend en er is ook geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan IJsselmeer - Industriezandwinning inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zie ook: