Bestemmingsplan Idskenhuizen 2017 (18-09-2018)

Het voorliggende bestemmingsplan omvat het gehele dorp inclusief de woonbebouwing aan de Stripedyk (oneven nummers) en de sportvelden. Ook de jachthaven en recreatieterreinen aan de westkant van het dorp zijn in deze actualisatie meegenomen. De begrenzing van het plan is afgestemd op de omliggende bestemmingsplannen waaronder het recent vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Noord.

Laatste wijziging

Juni 2018

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van de bestaande bestemmingsplannen voor Idskenhuizen en de recreatieterreinen. Het is een actualisatie, dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Verder is het uitgangspunt dat de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd en dat waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Het dorp is daarvoor geïnventariseerd, zodat de meest actuele situatie in beeld is voor het leggen van de meest passende bestemmingen. Ook is rekening gehouden met recent beleid en regelgeving.

Inzien

Met ingang van vrijdag 21 september 2018 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Idskenhuizen 2017 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het geactualiseerde ontwerpbestemmingsplan Idskenhuizen 2017 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze (inspraakreactie) over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Idskenhuizen 2017
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.