Bestemmingsplan Goïngarijp 2016 (10-01-2018)

Bestemmingsplan Goïngarijp 2016

Het voorliggende bestemmingsplan omvat het gehele dorp Goingarijp (uitgezonderd het perceel It Hof 17a), met inbegrip van het deel van het dorp dat met name is ingericht ten behoeve van de verblijfsrecreatie en de watersport. Het plangebied wordt daarbij begrensd door de straten Ballingbuer (t/m nummer 6) –Kleasterwei-Rypwei aan de ene kant van het dorp, en It String aan de andere kant. Het perceel It String 2 en de tennisbanen maken eveneens deel uit van de actualisatie.

Laatste wijziging

December 2017

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het plan betreft een actualisatie. Deze actualisatie heeft in beginsel een conserverend karakter. Als basis voor het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de bestaande bestemmingen afgewogen tegen de feitelijke situatie, die vervolgens op basis van nieuwe standaarden, maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving (bijvoorbeeld vergunningvrij bouwen) worden geactualiseerd. De gemeente heeft daarvoor een handboek vastgesteld om te komen tot actuele regelgeving en eenduidigheid van regelgeving binnen de gemeente. De systematiek en inrichting van de bestemmingen, zoals bijvoorbeeld de regeling voor bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen), is zoveel mogelijk afgestemd op het handboek. Daar waar zich in de afgelopen periode ontwikkelingen hebben voorgedaan die door middel van een vergunning en/of een planologische procedure zijn gerealiseerd, zijn deze meegenomen in het bestemmingsplan. De regeling voor de zomerhuizen is daarbij aangepast op verleende vergunningen zodanig dat er een aanpassing in de regels en op de verbeelding is gedaan.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling zijn in de bestemming Recreatie-Verblijfsrecreatie 1 (gebied de Slachte) in de regeling voor bijbehorende bouwwerken (artikel 8.2.3) de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Artikel 8.2.3 onder a. is komen te vervallen;
 • Artikel 8.2.3 is als gevolg hiervan omgenummerd;
 • In het nieuwe sublid a is bepaald, dat de oppervlakte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten hoogste 25 m² zal bedragen (binnen de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een zomerhuis die ten hoogste 50 m² zal bedragen);
 • In het nieuwe sublid c is bepaald, dat de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk maximaal 4,40 m bedraagt (als aanvulling op de regel, dat de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk tenminste 1,00 m lager dient te zijn dan de bouwhoogte van het zomerhuis of de bestaande bouwhoogte indien deze hoger is, met dien verstande dat de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk binnen een afstand van 3,00 m van de perceelgrens of ter hoogte van de grens van de aanduiding bebouwingsvrije zone ten hoogste 5,00 m mag zijn en daarbuiten ten hoogste 6,00 m zal bedragen met in acht name van het gestelde onder 8.2.1);
 • De Toelichting is op bovengenoemde wijzigingen aangepast.

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Goingarijp 2016 en het raadsbesluit.

Inzien

Met ingang van 12 januari 2018 ligt gedurende 6 weken het op 29 november 2017 door de gemeenteraad van de Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Goingarijp 2016 met het bijbehorende raadsbesluit en de overige bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
 • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
 • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Goïngarijp 2016 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
 • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.