Bestemmingsplan Bantega (08-06-2016)

Het voorliggende bestemmingsplan omvat het dorp Bantega. Het plangebied beslaat daarmee de gronden tot en met het perceel Middenweg 146 aan de zuidzijde, de percelen Bandsloot 9 en 20 aan de oostzijde en Middenweg 107 en 108a aan de noordzijde van het dorp. In bijgaande figuur is de exacte begrenzing van het plangebied aangegeven.

Laatste wijziging

Mei 2016

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

De actualisatie heeft in beginsel een conserverend karakter. Als basis voor het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de bestaande bestemmingen afgewogen tegen de feitelijke situatie, die vervolgens op basis van nieuwe standaarden, maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving (bijvoorbeeld vergunningvrij bouwen) worden geactualiseerd. De gemeenteraad heeft daarvoor een handboek vastgesteld om te komen tot actuele regelgeving en eenduidigheid van regelgeving binnen de gemeente. De systematiek en inrichting van de bestemmingen, zoals bijvoorbeeld de regeling voor bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen), is afgestemd op het handboek. Daar waar zich in de afgelopen periode ontwikkelingen hebben voorgedaan die door middel van een vergunning en/of een planologische procedure zijn gerealiseerd, zijn deze meegenomen in het bestemmingsplan.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Bantega inzien op ruimtelijkeplannen.nl.