Bestemmingsplan Bakhuizen, Koaiwei 3 (15-07-2020)

Het plangebied betreft het perceel Koaiwei 3 in Bakhuizen ten westen van de dorpskern van Bakhuizen.

Laatste wijziging

Juni 2020

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Aan de Koaiwei 3 in Bakhuizen bevinden zich een agrarisch bedrijf met een bedrijfswoning en verschillende bedrijfsgebouwen. Het voornemen bestaat om de bedrijfswoning om te zetten in een burgerwoning. Verder wordt een deel van de oude bedrijfsbebouwing gesloopt en vindt vervangende nieuwbouw aansluitend aan de bestaande woning plaats.

Inzien

Met ingang van vrijdag 17 juli 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Bakhuizen, Koaiwei 3 met de bijbehorende stukken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het bestemmingsplan Bakhuizen, Koaiwei 3 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Bakhuizen, Koaiwei 3
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling
U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team vergunningen, toezicht en handhaving  via telefoonnummer 14 05 14.