Strooiroutes

Gemeente De Fryske Marren heeft in totaal meer dan 800 kilometer aan openbare wegen in beheer. Als wegbeheerder heeft de gemeente een zorgplicht voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen. Daarbij hoort ook het bestrijden van gladheid van deze wegen. Dit vereist een goede organisatie.

Strooiploegen in De Fryske Marren

Om snel op gladheid te kunnen reageren heeft de gemeente 10 strooiploegen die elk een deel van het wegennet voor hun rekening nemen. Zodra dit nodig is, zullen zij uitrukken. Het streven is om binnen circa twee uur alle hoofdwegen in de gemeente zowel buiten als binnen de bebouwde kom en de busroutes te strooien. Uiteraard worden ook de fietspaden langs de vastgestelde routes gestrooid. Alleen bij hevige sneeuwval of ijzel zullen ook andere wegen zoveel mogelijk, nadat alle bovengenoemde hoofdroutes zijn aangepakt, worden gestrooid. Dat hier enige tijd overheen gaat spreekt voor zich.

Waarom preventief strooien?

Het is beter gladheid preventief, vooraf dus, te bestrijden. Dat heeft een aantal voordelen. In de eerste plaats is het verwijderen van sneeuw eenvoudiger als er een laagje zout onder ligt. Er kunnen zich dan geen sneeuwplakken vormen tussen het wegdek en de vers gevallen sneeuw. Verder voorkomt een laagje zout gladheid. Tenslotte wordt er bij preventief strooien minder zout gebruikt dan strooien wanneer het al glad is.

Wanneer wordt er preventief gestrooid?

De actuele weerinformatie van WeerOnline in combinatie met een gladheidmeldsysteem geeft de beslisser bij de gemeente in de regel voldoende ondersteuning om de strooiers wel of niet de weg op te sturen. Het probleem bij preventief strooien is het tijdstip om een preventieve actie in te zetten. Te vroeg strooien kan een overbodige actie als resultaat hebben. Te laat strooien kan de voordelen te niet doen.

Welke straten worden eerst gestrooid?

Standaard worden de volgende wegen en straten gestrooid:

  • de belangrijkste ontsluitingswegen in het buitengebied;
  • de wegen die worden gebruikt door het openbaar vervoer;
  • de wegen met een ontsluitende functie voor een wijk;
  • en overige wegen die belangrijke verkeersstromen verwerken.

In alle overige woonstraten wordt standaard niet gestrooid.

Wat doet de gemeente bij extreme gladheid en sneeuwval?

Alleen bij hevige sneeuwval of ijzel zullen ook andere wegen zoveel mogelijk onder handen worden genomen. Dat hier enige tijd overheen gaat spreekt voor zich.

Worden fietspaden ook gestrooid?

Ja, verharde fietspaden, zowel in de bebouwde kom als buiten de bebouwde kom, worden gelijktijdig met de in eerste instantie te behandelen wegen gestrooid of de sneeuw wordt geruimd. Korte fietsverbindingen tussen twee straten met een langere intensiteit, net als recreatieve fietspaden, vallen hier buiten.

Kan er op de weg geparkeerd worden?

Om het strooien en met name het sneeuwschuiven te vergemakkelijken verzoeken wij u dringend om bij gladheid en sneeuwval geen auto’s op de weg te parkeren. Auto’s dus graag zoveel mogelijk op inritten, parkeerplaatsen en parkeerterreintjes.

Waar wordt er gestrooid in De Fryske Marren?

Elk jaar worden het gladheidsbestrijdingsplan en de strooiroutes waar nodig bijgewerkt. Ze zijn te bekijken in ons gladheidsbestrijdingsplan.