Milieu & duurzaamheid

Iedere activiteit die door mensen wordt uitgevoerd heeft invloed op de leefomgeving. De ene keer is die invloed beperkt, maar er zijn ook activiteiten die een grotere invloed hebben op de leefomgeving. Die invloed kan ook ongunstig zijn voor mens, plant en dier die zich in die leefomgeving bevinden. Het gevolg is dat de kwaliteit van de leefomgeving achteruit gaat. Om de negatieve gevolgen van die ongunstige invloed voor mens, plant en dier zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken, zijn voor vele activiteiten milieuregels opgesteld.

Duurzaamheid

Activiteiten die een gunstige invloed hebben op de leefomgeving zijn toekomstbestendig en dus duurzaam. Gemeente De Fryske Marren werkt via het stellen van milieuregels en het stimuleren van duurzaamheidsprojecten aan een beter milieu.

Milieuvergunning en milieumelding

De omgevingsvergunning met toestemming milieu is de voormalige milieuvergunning (of de Hinderwet vergunning).

Bodemenergiesystemen

Het grondwater in de bodem heeft een constante temperatuur. Met een bodemenergiesysteem kan deze temperatuur worden gebruikt voor de verwarming of koeling van gebouwen.

Bodemonderzoek

Als u gaat bouwen of verbouwen kunt u te maken krijgen met een bodemonderzoek. Bijvoorbeeld bij een bestemmingsplanwijziging, een aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen of milieu. Of bij het vermoeden dat de bodem verontreinigd is.

Grondverzet en toepassen van grond

Grondverzet is al het werk waarbij grond wordt aangevoerd, afgevoerd, toegepast of opgeslagen.

Klachten of overlast bedrijven

Ervaart u overlast of denkt u dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt? Geef dit door aan de gemeente.