CO2-prestatieladder

Wij hebben ons als doel gesteld om de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie te verminderen. De CO2-Prestatieladder is een instrument waarmee wij inzicht krijgen in onze CO2-uitstoot. Door inzicht te krijgen kunnen we concrete maatregelen en doelen stellen om ons doel te bereiken.

Hoe staan we ervoor?

Onze CO2-uitstoot is op basis van de volgende zaken in kaart gebracht:

 • Wagenpark
 • Openbare verlichting
 • Vastgoed
 • Gemeentelijke huisvesting

De CO2-uitstoot berekenen we met een CO2-footprint. Hiervoor brengen we het verbruik van de energiestromen in kaart.

Overzicht van CO2 uitstoot per categorie

(tabel: energiestromen)

Waar willen we naartoe?

De CO2-uitstoot van De Fryske Marren was in 2018 2.079 ton CO2. Voor ons is dit een goede nulmeting en basisjaar voor de maatregelen die we de komende jaren gaan nemen. Er zijn 5 prestatieniveaus. Om op prestatieniveau 5 te komen is ons eerste doel om ons te laten certificeren op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

Niveaus in de CO2-Prestatieladder:

 • Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen.
 • Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil om te reduceren.
 • Niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen.
 • Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerken met keten.
 • Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen.

Hoe willen we dit bereiken?

Zoals in de tabel energiestromen is te zien zijn het elektra- en gasverbruik onze grootste vervuilers. De focus van onze maatregelen ligt hier dan ook op. Op dit moment werken wij concrete doelstellingen uit om de CO2-uitstoot te verminderen en daardoor te stijgen op de CO2-prestatieladder.

Daarnaast zijn er een aantal Initiatieven waar we aan deelnemen:

 • Nederland CO2 neutraal:
  Vier keer per jaar organiseert Nederland CO2 neutraal een bijeenkomst om nieuwe kennis en inzichten met de leden te delen. Gemeente De Fryske Marren neemt deel aan de werkgroep gemeenten.
 • Circulair Friesland:
  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Circulair Friesland zet zich in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie
 • KLOF: Klimaat overleg Friesland:
  overlegstructuur voor de gemeenten in Friesland over alle voorkomende onderwerpen over duurzaamheid en klimaat
 • Freon fan fossylfrij Fryslân:
  netwerk organisatie van bedrijven, overheden en particulieren met als doel Fryslân fossielvrij te maken.

In de communicatieberichten die op deze pagina verschijnen als download leest u meer over individuele projecten en acties.

Meer informatie

Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder vindt u op Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Wilt u meer weten over de wijze waarop De Fryske Marren zich hard maakt voor CO2 reductie en de CO2 prestatieladder, neem dan contact met ons op.