Petear Debat Beslút

Nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad

De gemeenteraad van De Fryske Marren verandert met ingang van 1 januari 2019 van vergaderstructuur. In de nieuwe structuur zijn de commissievergaderingen vervallen.

Het Petear
In dit gesprek wil de raad zich een beeld vormen over een bepaald onderwerp om tot goede besluitvorming te komen. Het gaat in het Petear vooral om het inwinnen van informatie en het stellen van verhelderende vragen. Hiervoor wordt u (als het onderwerp u aangaat) uitgenodigd om uw verhaal/standpunt duidelijk te maken en om vragen van raadsleden te beantwoorden. Uiteraard kunt u, als u geen uitnodiging ontvangt, u zelf ook aanmelden als meespreker.

In het Petear wordt geen debat gevoerd.

Raadsvergadering Debat
Op dezelfde dag als het Petear vindt een raadsvergadering plaats over de agendapunten van het vorige petear.
In deze vergadering vindt het debat plaats tussen de fracties. In deze fase kunnen er door de fracties ook moties en amendementen worden ingediend.
In principe wordt over alle onderwerpen uit het Debat dezelfde avond een besluit genomen, maar het kan ook zijn dat de besluitvorming twee weken later plaatsvindt omdat een meerderheid van de raad besluit dat het voorstel nog niet rijp is voor besluitvorming door b.v. te weinig informatie of nog onbeantwoorde vragen.

Raadsvergadering Beslút
Deze fase is gericht op het nemen van het uiteindelijke besluit. Er vindt in dit deel geen discussie/debat meer plaats, maar slechts besluitvorming, eventueel met een stemverklaring. Bij uitzondering kunnen stukken naar een volgend Beslút worden doorgestuurd.

Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar.

Top