Welkom

Contact met de raad

Wilt u in contact komen met de raad? Daar zijn verschillende manieren voor.

Griffie

De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen voor te bereiden en adviseert raadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen. 

Top