De Omgevingswet op komst (12-01-2018)

Dit item is verlopen op 12-01-2019.
afbeelding burgemeester Fred Veenstra

Na een paar rustige weken rond de jaarwisseling is er nu weer volop drukte. En ook het politiek-bestuurlijke werk is weer van start gegaan. Fracties vergaderen, volgende week weer een raadscommissievergadering en deze week een informatiebijeenkomst. Deze keer in een bijzondere samenstelling. Tijdens informatiebijeenkomsten die met enige regelmaat worden gehouden worden de leden van de gemeenteraad door eigen medewerkers of externe deskundigen geïnformeerd over allerlei actuele ontwikkelingen.

De bijeenkomst van deze week had een bijzonder karakter. Niet alleen de raad, maar ook een grote groep ambtenaren was uitgenodigd om samen informatie te krijgen en in gesprek te gaan over de Omgevingswet. Er wordt al jaren gesproken over deze wet. De invoering wordt echter steeds uitgesteld. Inmiddels lijkt 1 januari 2021 de definitieve datum te worden. Dat klinkt nog ver weg, en voor de gemiddelde wet geeft dat nog voldoende tijd om de voorbereiding op een goede manier te doen, maar deze wet is wel een bijzondere. En vooral een omvangrijke. Want op 1-1-2021 worden maar liefst 26 wetten vervangen door één nieuwe. Heel veel wetten die te maken hebben met onze leefomgeving, met wonen, werken, milieu, recreatie, energie enz. gaan op in die ene nieuwe wet.En dan gaat het niet alleen om heel veel inhoudelijke regels, maar ook om de manier waarop vergunningen worden afgewikkeld, over de inspraakprocedures en over de rechten en plichten van iemand die een aanvraag indient.

Het doel van de wet is om meer samenhang te krijgen in de manier waarop we met elkaar zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving de ook nog van een goede ruimtelijke kwaliteit moet zijn. Het is ook de bedoeling dat er minder op landelijk niveau wordt bepaald en gemeenten meer ruimte krijgen voor maatwerk. En daarnaast worden aanvraagprocedures gestroomlijnd en bekort. De basisregel is dat alle aanvragen binnen acht weken tot een besluit leiden. Dat is nogal een verschil met de huidige regels waarbij er in bepaalde gevallen binnen 26 weken een raadsbesluit moet komen.

Er is dus veel werk aan de winkel. En dan is het zomaar 2021. Daarom was het goed om nu al over die wet te spreken met elkaar. Wanneer procedures veel sneller moeten verlopen moet je als gemeenteraad, college van b en w en ambtelijke organisatie goede afspraken maken over hoe je dat voor elkaar krijgt. En de vraag die daar aan vooraf gaat is de vraag naar bevoegdheden. Wie doet wat. Op welk abstractieniveau gaat de gemeenteraad beslissingen nemen en wanneer worden zaken aan het college gedelegeerd. Dat is een interessante, maar ook een principiële discussie. Deze week hebben we daar voorzichtig een begin mee gemaakt.

Intussen gaan we verder met de voorbereiding van onze nieuwe Omgevingsvisie. Dat is één van de documenten die verplicht worden op grond van de nieuwe wet. In de visie leggen we vast hoe we in hoofdlijnen denken over de inrichting van onze gemeente. Daar hebben we al verschillende gespreksavonden met heel veel inwoners en organisaties over gehad. Zodra de visie concreet op papier staat kunnen we het gesprek over de instrumenten om die visie te realiseren verder voeren.

Intern, met de raad, maar ook met onze inwoners. Want op basis van een breed gedragen Omgevingsvisie moeten we straks zien hoe we ontwikkelingen mogelijk maken. Dat is de essentie van die nieuwe wet. Goede regels over het proces zijn broodnodig, maar het gaat vooral over het uitdragen van een cultuur van “nee, tenzij” naar “ja, mits”. En ook daar hebben we de tijd tot 2021 voor nodig.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.