Onderzoek subsidieaanvragen 2019

In juni 2019 heeft het inwonerspanel een vragenlijst ingevuld over subsidies. Dit heeft ons waardevolle informatie opgeleverd over de bekendheid en het gebruik van de verschillende subsidiemogelijkheden. Hieronder leest u meer over de resultaten en wat we hiermee gaan doen.

Algemeen

In totaal hebben 702 inwoners de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een responspercentage van 52%. Na een herweging is het onderzoek representatief voor onze gemeente.

Resultaten

Zowel bij gemeente De Fryske Marren als bij de provincie Fryslân zijn er veel subsidiemogelijkheden om de leefbaarheid in kern, wijk, dorp, stad of regio te versterken. In het onderzoek hebben we inwoners gevraagd naar de bekendheid en het gebruik van subsidies. Een paar resultaten:

  • Bekendheid subsidiemogelijkheden: Iets meer dan de helft (57%) van de inwoners is op de hoogte van het feit dat er bij gemeente en provincie financiële mogelijkheden zijn voor de subsidiëring van maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen in hun eigen dorp. Inwoners die op de hoogte zijn, weten dit met name via mensen uit de buurt (40%), de (regionale) krant (37%) en de website van de gemeente (35%). De wijze waarop men een aanvraag in kan dienen en ondersteuning kan krijgen bij de aanvraag zijn niet goed bekend.
  • Gebruik subsidiemogelijkheden: We hebben inwoners gevraagd of ze zelf weleens gebruik hebben gemaakt van een subsidiemogelijkheid. Het gebruik is beperkt: 93% geeft aan in de afgelopen vijf jaar van geen enkele subsidiemogelijkheid gebruik te hebben gemaakt. Een kwart van de inwoners weet wel dat een stichting/vereniging uit hun eigen dorp de afgelopen vijf jaar weleens gebruik heeft gemaakt van een subsidiemogelijkheid.
  • Procedure subsidieaanvraag: We hebben aan de inwoners die of zelf een subsidie hebben aangevraagd of betrokken waren bij de subsidieaanvraag van de stichting/vereniging uit hun eigen dorp, gevraagd hoe ze de procedure hebben ervaren. Dit zijn in totaal 67 inwoners. De meerderheid vindt dat ze voldoende persoonlijke ondersteuning vanuit de gemeente/provincie heeft gekregen bij de aanvraag van de subsidie. Ook de informatie over de procedure is voor de meerderheid duidelijk.

Suggesties voor verbetering

Wij hebben de panelleden ook gevraagd naar suggesties voor verbetering. Met de volgende suggesties gaan wij binnenkort aan de slag:

  • Blijven herhalen dat er subsidiemogelijkheden zijn, via de website, Groot De Fryske Marren, de nieuwsbrief, regionale kranten etc.
  • Communiceren welke subsidies zijn verleend voor welke activiteit of evenement.
  • Verenigingen en stichting in de gemeente aanschrijven dat er subsidie mogelijkheden zijn voor bepaalde incidentele activiteiten en evenementen.
  • Samenwerken met welzijnsorganisatie De Kear.

Vervolg

Naast de bovengenoemde suggesties gaan wij bekijken of er nog andere mogelijkheden zijn om meer bekendheid te geven aan de subsidiemogelijkheden.

Te downloaden: