Onderzoek sporten en bewegen in de openbare ruimte november 2017

In november 2017 is een onderzoek via het Inwonerspanel van gemeente De Fryske Marren uitgevoerd naar sporten en/of bewegen in de openbare ruimte (ruimte die voor iedereen gratis toegankelijk is: straat, pleinen, parken, water, etc.). In totaal hebben 896 inwoners de vragenlijst ingevuld (respons 61%). De resultaten zijn (op basis van geslacht, leeftijd en plaats) representatief voor onze gemeente als geheel.

Aan de hand van de uitkomsten van deze peiling beoordeelt de gemeente of aanpassing van het beleid ten aanzien van sporten en bewegen in de openbare ruimte wenselijk is en of dit, mede gezien de noodzakelijke financiële middelen, realiseerbaar is.

Een paar resultaten op een rij

Van de inwoners doet 87% minimaal één keer per maand aan sporten en/of bewegen in de openbare ruimte. Inwoners doen het meeste aan wandelen/nordic walking, gevolgd door toerfietsen/wielrennen. De meest gebruikte plekken om te sporten en/of bewegen zijn het wandelpad, het fietspad, de openbare weg en het bos. Van de inwoners is 76% tevreden over de mogelijkheden in zijn of haar buurt. 74% is goed op de hoogte van de mogelijkheden in de buurt. En 71% zegt dat in de buurt voldoende mogelijkheden zijn.
De belangrijkste redenen om te sporten en/of bewegen zijn: omdat het gezond is (78%) en het ontspant (68%). Sporten en/of bewegen in de openbare ruimte wordt veelal met familieleden (43%) of alleen (41%) gedaan. Een derde van de inwoners zou graag meer willen sporten en/of bewegen in de openbare ruimte. Daarvoor worden de volgende suggesties gedaan:

  • Meer voorlichting, promotie en communicatie.
  • Meer wandelpaden aanleggen.
  • Meer fietspaden aanleggen.
  • Goed onderhoud.

Inwoners betrekken bij verbeteren sport en/of bewegen in de openbare ruimte

Bijna 16% van de respondenten wil betrokken worden bij het verbeteren van de mogelijkheden om te sporten en/ of te bewegen in de openbare ruimte. Deze groep inwoners wil dit met name via een internetpanel/forum (57%) of via bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente (51%).Daar geven wij graag gehoor aan. Alle panelleden zijn uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst.

Sportnota

Alle verzamelde informatie, zowel uit het onderzoek als de vervolgbijeenkomst, wordt meegenomen als input voor de sportnota, die in de loop van 2019 gaat verschijnen.