Besluiten college 9 oktober 2018

Dit item is verlopen op 22-10-2019.

1. Omgevingswet en omgevingsvisie, raadsmemo

Van: 1940141145 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het memo ‘proces Omgevingsvisie en Omgevingswet’ aan de raad aan te bieden.

2. Antwoorden fracties begroting 2019 en kadernota 2018 deel 2

Van: 1940141709 - bedrijfsvoering
Het college besluit de beantwoording op de vragen van de fracties over de begroting 2019 en kadernota 2018 deel 2 vast te stellen.

3. Controleprotocol 2018

Van: 1940137742 - bedrijfsvoering
Het college besluit het controleprotocol jaarrekening 2018 te laten vaststellen door de raad.

4. Principeverzoek voor het oprichten van een boothuis in het Tjeukemeer

Van: 1940118377 - vvh
Het college besluit in principe planologische medewerking te verlenen voor het oprichten van een boothuis ten behoeve voor de stalling van een brandweerboot op de locatie Hoofdweg 29 Echten.

5. Marketing, onderhoud & beheer 11Fountains

Van: 1940141572 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. niet akkoord te gaan met het oprichten van de stichting 11Fountains;
 2. niet akkoord te gaan met de begroting zoals gevraagd in de notitie;
 3. voor te stellen om een werkgroep in te stellen;
 4. deze werkgroep de volgende opdracht te geven:
  Schrijf een plan van aanpak dat in ieder geval ingaat op:
  a. de marketingdoelstellingen;
  b. de in te richten entiteit en de afwegingen;
  c. de rol van ondernemers;
  d. een gedetailleerde begroting.
 5. niet akkoord te gaan met de intentieovereenkomst voor het beheer en onderhoud.

6. Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfswoning op het perceel Gaestdyk 60a te Tjerkgaast

Van: 194082852/1940131485/1940134853 - vvh
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de afgegeven Verklaring van geen bedenkingen (definitief);
 2. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

7. Vooroverleg, verbouw woning Koaiwei 3 in Bakhuizen

Van: 194094073 - vvh
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan de verbouw van het woonhuis en de vervangende nieuwbouw van de schuur op het perceel Koaiwei 3 in Bakhuizen.

8. Memo aanpak bezuinigingsproces

Van: 194093961 - bedrijfsvoering
Het college besluit kennis te nemen van de inhoud van het memo.

9. Uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Broek Zuid

Van: 1940108091 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarbij het beroep ongegrond is verklaard, voor kennisgeving aan te nemen.