Besluiten college 9 juni 2020

1. Subsidieplafonds 2021

Van: 1940212690 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit de subsidieplafonds 2021 conform bijlage vast te stellen, zoals bepaald in artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening.

2. Bestuursopdracht jeugdketen (en het betrekken van jongeren en hun ouders daarbij)

Van: 1940179574 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de vragenlijsten en de wijze waarop deze worden uitgezet;
  2. portefeuillehouder welzijn, mevrouw I. Groeneveld, te mandateren voor het ondertekenen van de brief aan de geselecteerde inwoners.

3. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Hobbe van Baerdtstraat 3 en 3A te Joure

Van: 1940206094 - VTH
Het college besluit het bezwaar conform het advies van de bezwarencommissie niet-ontvankelijk te verklaren.

4. Begroting Recreatieschap Marrekrite 2021-2024

Van: 1940212669 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. in te stemmen met de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 van Marrekrite en af te zien van het indienen van een zienswijze;
  2. de meerjarenbegroting van de gemeente hierop aan te passen;
  3. de raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 van Marrekrite en hierbij, evenals het college, af te zien van het indienen van een zienswijze.

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de parkeerplaats en het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg op de Heemstrastraat bij de Jumbo supermarkt in Sint Nicolaasga

Van: 1940129837 - VTH
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de ingediende zienswijzen;
  2. in te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijzen zoals verwoord in de ‘Nota zienswijzen Heemstrastraat 30 Sint Nicolaasga’;
  3. de gemeenteraad voor te stellen de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.