Besluiten college 9 juli 2019

1. Principeverzoek herontwikkeling kerk en verenigingsgebouw “Het Baken” Nieuwburen 36, 38 en Wiepke Hofstraat 2 en 4 te Lemmer

Van: 1940175589 – VVH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan beide aangedragen varianten van de herontwikkeling van de kerk, het verenigingsgebouw ‘Het Baken’ en het uitvaartcentrum ten behoeve van woonappartementen gecombineerd met maatschappelijke en culturele functies op de percelen Nieuwburen 36, 38 en Wiepke Hofstraat 2 en 4 te Lemmer.

2. Verzoek tot rechtstreeks beroep, Vermilion

Van: 1940175731 – VVH
Het college besluit het verzoek tot rechtstreeks beroep zoals bedoeld in artikel 7.1a Awb af te wijzen.

3. Aanbieden jaarverslag 2018 en werkplan 2019 adviesraad Sociaal Domein DFM

Van: 1940172671 – samenleving
Het college besluit het jaarverslag 2018 en werkplan 2019 van de adviesraad Sociaal Domein DFM ter kennisgeving aan te nemen.

4. Overbrenging archieven voormalige gemeenten Sloten en Gaasterland

Van: 1940174190 - bedrijfsvoering
Het college besluit de archieven van de voormalige gemeenten Sloten en Gaasterland conform de bijlagen formeel over te brengen.

5. Bestemmingsplan Nijemirdum, De Bremer Wyldernis 1

Van: 1940162581 - VVH
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpplan 'Bestemmingsplan Nijemirdum, De Bremer Wyldernis 1', en de bestemmingsplanprocedure voort te zetten.