Besluiten college 9 april 2019

Dit item is verlopen op 18-04-2020.

1. Energieverkenning IJsselmeergebied

Van: 1940163187 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit kennis te nemen van de Energieverkenning IJsselmeergebied en deze ter kennis name aan de raad aan te bieden.

2. Onderzoeksrapporten vraag en aanbod gemeentelijke sportaccommodaties

Van: 1940142787 - samenleving
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport “Behoefte aan overdekt openbaar zwemwater in De Fryske Marren, nu en in de toekomst”;
 2. kennis te nemen van het onderzoeksrapport “Ruimte voor sport in De Fryske Marren”;
 3. de inhoud van beide rapporten te betrekken bij de ontwikkeling van de beleidsnotitie sport en bewegen.

3. Ingediende aanvragen onderwijshuisvesting programma 2020

Van: 1940162729 - samenleving
Het college besluit:

 1. alle volledig ingediende aanvragen onderwijshuisvesting voor het programma 2020 in behandeling te nemen;
 2. Nije Gaast vanwege bijzondere omstandigheden in de gelegenheid te stellen hun aanvraag voor CBS de Bolster voor 10 mei 2019 aan te vullen.

4. Aanpassing Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2017

Van: 1940163565 - bedrijfsvoering
Het college besluit het concept-ontwerp aanpassing Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

5. Ondertekening intentieverklaring “Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur”

Van: 1940160441 - samenleving
Het college besluit:

 1. de intentieverklaring “Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur” te ondertekenen;
 2. de via het gemeentefonds als decentralisatie uitkering in 2019 te ontvangen € 15.000 via de Kadernota 2019 integraal af te wegen.

6. Eénmalige subsidie Wetsus

Van: 1940151458 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit een bijdrage van € 45.000,- beschikbaar te stellen t.l.v. het krediet “Versterking Onderwijs Bedrijfsleven” aan Wetsus in Leeuwarden als ondersteuning voor het WaterCampus talentenprogramma.

7. Uitvoering Jaarplan tractie 2019

Van: 1940160178 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

 1. in te stemmen met de uitvoering van het Jaarplan tractie 2019;
 2. de benodigde kredieten beschikbaar te stellen.

8. Handhavingsbesluit m.b.t. strijdige kavelpaden

Van: 1940142121 - VVH
Het college besluit:

 1. het handhavingsbesluit van 9 januari 2019 inzake de strijdige kavelpaden in te trekken, en;
 2. onder oplegging van een last onder dwangsom van € 1.000,00 per week of een gedeelte van de week, met een maximum van € 15.000,00, opnieuw handhavend op te treden tegen de gerealiseerde kavelpaden op het agrarisch perceel kadastraal bekend gemeente BAL00 sectie M, nummer 3463, strijdig met artikel 2.1 lid 1 sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de geldende Beheersverordening Buitengebied Zuid West 2017, waarbij in de afweging de zienswijzen in de brief van 15 oktober 2018 zijn meegenomen.

9. Beslissing op bezwaar inzake Hoofdweg 24 in Echten

Van: 1940164169 - VVH
Het college besluit:

 1. conform het afgegeven advies van de Commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit, onder verbetering van de motivering, in stand te laten.

10. Actieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid De Fryske Marren 2019

Van: 1940161865 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. het Actieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid De Fryske Marren 2019 vast te stellen, en;
 2. over te gaan tot het uitvoeren van de in de notitie opgenomen activiteiten.

11. Beslissing op bezwaar Ritlânswei 1 Kolderwolde

Van:1940153211 - VVH
Het college besluit:

 1. conform het afgegeven advies van de Commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit in stand te laten.