Besluiten college 8 september 2020

1. Mandaat m.e.r.-beoordelingsbeslissing tbv aanvragen om omgevingsvergunning

Van: 1940215495 - VTH
Het college besluit in te stemmen met het aanvullen van de huidige gemandateerde bevoegdheden met een mandaat voor het nemen van een m.e.r.-beoordelingsbeslissing in het kader van aanvragen om omgevingsvergunning zoals opgenomen in de bijlage bij dit advies.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en verbouwen van het paviljoen en plaatsen van een koepel op het adres Murnserdyk 46 A te Mirns

Van: 1940214872 - VTH
Het college besluit:

  1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het renoveren en verbouwen van het paviljoen en plaatsen van een koepel op het adres Murnserdyk 46 A te Mirns;
  2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
  3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

3. Bestemmingsplan Jetze Veldstraweg 87 Ouwster-Nijega

Van: 1940199986 – VTH
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
Het bestemmingsplan Jetze Veldstraweg 87 Ouwster-Nijega als opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940.BPOSN20JVELDSTRA87-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

4. Vaststellen bestemmingsplan 'Partiële Herziening Joure - Wyldehoarne 3B'

Van: 1940211021 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de raad voor te stellen:

  1. het bestemmingsplan ‘Partiële Herziening Joure-Wyldehoarne 3B’ gewijzigd vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.