Besluiten college 7 mei 2019

Dit item is verlopen op 20-05-2020.

1. Verwerking overleg- en inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega 2019

Van: 1940155530 – ruimtelijke ordening
Het college besluit:

  1. de reactienota ‘Hoofdstuk 8 Overleg en Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega 2019’ vast te stellen;
  2. de formele bestemmingsplanprocedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega 2019 zodra de in de reactienota voorgestelde aanpassingen zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

2. Voorontwerpbestemmingsplan Lemmer- Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels)

Van: 1940168158 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het voorontwerpbestemmingsplan Lemmer-Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels), inspraak- en overlegrijp te verklaren en de inspraak- en overlegprocedure te starten.

3. Verwerken resultaten overleg- en inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan Joure – De Ekers 3

Van: 1940151426 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. de “Reactienota Overleg en Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Joure- De Ekers 3” vast te stellen;
  2. de formele bestemmingsplanprocedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan Joure De Ekers 3 zodra de in de Reactienota voorgestelde aanpassingen zijn verwerkt.

4. Jaarverslag Afvalsturing Friesland 2018

Van: 1940166952 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2018 van Afvalsturing Friesland;
  2. het Jaarverslag 2018 na vaststelling in de aandeelhoudersvergadering van Afvalsturing Friesland van 26 april 2019 ter informatie te verstrekken aan de raad.

5. Re-integratie 60 plussers

Van: 1940159695 - samenleving
Het college besluit:

  1. de 60 plussers met een bijstandsuitkering een mogelijkheid voor een verkort traject aan te bieden met de route naar het project Samen Goud;
  2. participatie van uitkeringsgerechtigden in het project Samen Goud te registreren als tegenprestatie in de zin van de Participatiewet.