Besluiten college 7 januari 2020

1. Herinrichting Haulsterweg Haskerhorne

Van: 1940195377 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het voorlopig ontwerp voor de Haulsterweg in Haskerhorne inspraakrijp te verklaren.

2. Beslissing op bezwaar inzake afwijzing handhavingsverzoek

Van: 1940120988 - VVH
Het college besluit conform het advies van de bezwarencommissie de bezwaren van reclamant ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

3. Huisvesting culturele en sociale verenigingen Joure

Van: 194061558 - samenleving
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van het Kerndocument Brûsplak Joure;
  2. in te stemmen met voortzetting van de werkwijze overheidsparticipatie middels co-creatie voor de uitwerking van de volgende fase van het initiatief van It lokaal;
  3. de raad te informeren door middel van het raadsmemo Huisvesting culturele en sociale verenigingen Joure, volgende fase.

4. Vaststelling bestemmingsplan Oosterzee-Herenweg 95

Van: 1940176579 - VVH
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Oosterzee-Herenweg 95” gewijzigd vast te stellen.

5. Evenementenkalender 2020

Van: 1940195263 - VVH
De burgemeester besluit de evenementenkalender 2020 gewijzigd vast te stellen.

6. Beleidsregel geluid inpandige bedrijfswoningen op bedrijvenpark Woudfennen I en II te Joure

Van: 1940195231 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. in te stemmen met de ontwerp-beleidsregel geluid voor inpandige bedrijfswoningen op bedrijvenpark Woudfennen I en II te Joure;
  2. de ontwerp-beleidsregel op de gebruikelijke wijze ter visie te leggen.

7. Ontwerpbestemmingsplan Beukenlaan 13 Oudemirdum

Van: 1940190039 - VVH
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpplan ‘Beukenlaan 13 Oudemirdum’, en de bestemmingsplanprocedure voort te zetten.

8. Nieuw besluit op bezwaar

Van: 1940112421 - VVH
Het college besluit:

  1. het pro forma hoger beroep van 12 augustus 2019 en het inhoudelijk hoger beroep van 19 september 2019 tegen de uitspraak van rechtbank Noord-Nederland d.d. 5 juli 2019, nummer LEE18/4045, in te trekken, en;
  2. met in achtneming van de uitspraak van rechtbank Noord-Nederland d.d. 5 juli 2019, nummer LEE18/4045, een nieuw besluit te nemen. In dit nieuwe besluit op bezwaar worden aan de hand van alle tot nu toe beschikbare feiten en omstandigheden met een aanvullende motivering de bezwaren ongegrond verklaard, het afwijzingsbesluit van 13 maart 2018 in stand gelaten en het verzoek tot vergoeding van de proceskosten afgewezen.

9. Vaststellen bestemmingsplan Lemmer - Straatweg 72 / Besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Van: 1940165139 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Lemmer – Straatweg 72 zoals opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940.BPLEM19STRAAWEG72-VA01 vast te stellen;
  2. de gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. een hogere waarde Wet geluidhinder vast te stellen voor de geprojecteerde bedrijfswoningen op het perceel kadastraal bekend gemeente Lemmer, sectie D, nummer 2082.