Besluiten college 7 april 2020

1. Evaluatie Centrumregeling SDF

Van: 1940206537 - samenleving
Het college besluit de raad met een raadsmemo te informeren over de evaluatie van de centrumregeling SDF.

2. Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing propaantank Vegelinsweg 34 Joure

Van: 1940207024 - VVH
Het college besluit dat geen milieueffectrapport nodig is bij de voorbereiding van het te nemen besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het tijdelijk installeren en gebruiken van een 5 m3 propaantank voor de ballonvaart op locatie Vegelinsweg 34 in Joure.

3. Bestemmingsplan Lemmer - Binnen de Rondweg en Tramdijk West

Van: 194073707 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Binnen de Rondweg en Tramdijk West 2016 vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan Lemmer – Binnen de Rondweg en Tramdijk West met imro-nummer NL.IMRO.1940.BPLEM16RONDWEGWEST-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals is aangegeven in de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Lemmer - Binnen de Rondweg en Tramdijk West 2016;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen.

4. Actieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid De Fryske Marren 2020

Van: 1940201434 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. het Actieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2020 vast te stellen;
 2. over te gaan tot het uitvoeren van de in de notitie opgenomen activiteiten.

5. Fries Actieplan 2019-2022 'Een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties'

Van: 1940205709 - samenleving
Het college besluit het Fries Actieplan 2019-2022 ‘Een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties’ voor kennisgeving aan te nemen.

6. Verlenging coulanceregeling leerlingenvervoer, jeugdvervoer, Wmo vervoer en gym- en zwemvervoer onderwijs

Van: 1940207762 - samenleving
Het college besluit:

 1. de coulanceregeling voor het leerlingenvervoer (Witteveen), Jeugdvervoer (Witteveen), Wmo vervoer (Witteveen en DVG) en Gym- en zwemvervoer (ITS) zoals door u besloten op 24 maart 2020 (1940206547) te verlengen tot en met 28 april 2020;
 2. de coulanceregeling automatisch te verlengen als het kabinet besluit dezelfde coronamaatregelen nog een keer te verlengen.

7. Uitspraak Hof Leeuwarden van 24 maart 2020 inzake de zandwinput Oudehaske / De Fryske Marren

Van: 1940207000 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de uitspraak, waarbij de vorderingen zijn afgewezen, voor kennisgeving aan te nemen.

8. Voorschot Tozo regeling

Van: 1940207796 - samenleving
Het college besluit de volledige voorlopige voorschotten (E 1.047.182 pmnd.) door te betalen aan de gemeente Leeuwarden voor de uitvoering van de regeling Tijdelijk ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) door het Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF).

9. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamemast op het adres Sewei 4 te Joure bij restaurant McDonalds

Van: 1940147276 - VVH
Het college besluit:

 1. de aanvraag voor een aanduidingsmast van 30 meter hoogte in behandeling te nemen;
 2. Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Fryslân vragen om in principe medewerking te verlenen aan een reclamemast met een hoogte van 30 meter.

10. Compensatieregeling voor zorgaanbieders Wmo

Van: 1940207493 - samenleving
Het college besluit :

 1. de compensatieregeling voor zorgaanbieders te verlengen tot in elk geval 1 juni 2020;
 2. de aantoonbare meerkosten die direct verbonden zijn aan het naleven van de RIVMrichtlijnen bij de ondersteuning aan onze cliënten te vergoeden aan de aanbieders, zoals beschreven onder punt 2.1;
 3. de compensatieregeling en afspraken over meerkosten ook openstellen voor pgbbudgethouders.