Besluiten college 6 november 2018

Dit item is verlopen op 16-11-2019.

1. Septembercirculaire 2018

Van: 1940141195 - bedrijfsvoering
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van uitwerking septembercirculaire 2018;
  2. de financiële gevolgen van deze circulaire voor 2018 te verwerken in de jaarrekening 2018 en voor 2019 en volgende jaren in de kadernota 2019.

2. Vaststellen straatnaam Mediasplein in Joure

Van: 1940144614 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de naam Mediasplein vast te stellen voor het plein zoals dat op de bij dit besluit behorende situatietekening is aangegeven.

3. Aanpassing Reglement burgerlijke stand

Van: 1940129292  - publiekszaken
Het college besluit om:

  1. het Reglement burgerlijke stand De Fryske Marren 2018 met toelichting vast te stellen;
  2. het op 22 juli 2014 vastgestelde Reglement burgerlijke stand van de gemeente De Friese Meren te laten vervallen.

4. Brief toekomst aanpak laaggeletterdheid

Van: 1940144276 - samenleving
Het college besluit de inhoud van de brief over de toekomst aanpak laaggeletterdheid te onderschrijven en de contactgemeente Leeuwarden informeren dat zij de brief ook namens gemeente De Fryske Marren kunnen te ondertekenen.

5. Principe-verzoek bouw vier wooneenheden in timmerfabriek Balk

Van: 1940133502 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit een positief principe-standpunt in te nemen over het realiseren van vier wooneenheden in de timmerfabriek Sijtsma aan de Wilhelminastraat 11a te Balk.